Reclama tu derecho a la legítima

La legítima es un derecho de crédito que prevé la ley a determinados parientes del causante. 
Concretamente, pueden ser legitimarios los hijos, los descendientes o los ascendientes, pero solo lo será uno de ellos. Por lo tanto, para ostentar este derecho tienen que concurrir determinados requisitos y circunstancias. 
En Cataluña, la legítima es la cuarta parte del valor total de la herencia, deduciendo las deudas y los gastos, de forma que para calcularla tiene que atenderse al valor de los bienes muebles e inmuebles que componen la herencia a fecha de la defunción.
Es importante tener en cuenta que el plazo para poder reclamar judicialmente es de 10 años contados desde la muerte del causante. Por lo tanto, si crees que puedes tener derecho a la legítima de una herencia, ponte en contacto con nosotros, analizaremos el caso y las posibilidades que tienes.

L'HABITATGE HABITUAL I LA LLEI DE LA SEGONA OPORTUNITAT

La major preocupació dels deutors a acollir-se a la Llei de la Segona Oportunitat és el destí que pot tenir el seu habitatge habitual. En aquest sentit, primer s'hauria de confirmar el valor de l'habitatge habitual, si es troba gravada per un crèdit hipotecari o si es troba lliure de càrregues, ja que el trencament legal que se li donarà dins del procediment concursal serà diferent.

El valor de l'habitatge habitual i les seves càrregues:

Abans d'instar la sol.licitud de concurs, s'ha de fer un examen previ a totes les circumstàncies en la qual pot estar o no immersa el bé, en aquest sentit s'ha d'analitar: 

Herències a la declaració de la renda

Els béns que rebem per  via d'herència o donació, siguin mobles o immobles, no estan subjectes a l'impost sobre la renda de les persones físiques. Això és així perquè ja hi ha un import específic que grava aquestes adjudicacions, l'Impost de Successions i Donacions.

No obstant això, sí que estan subjectes a l'IRPF les rendes que obtinguem d'aquests béns, un clar exemple és l'arrendament d'un immoble heretat, ja  que, si bé l'adjudicació d'aquest immoble tributarà per l'ISD, l'arrendament haurà de ser declarat com un rendiment de capital en l'IRPF.

Document d'últimes voluntats anticipades

El document d'últimes voluntats anticipades serveix per deixar constància de les instruccions i pautes que volem que segueixi el personal sanitari envers els tractaments i cures que volem o no rebre, i que, esdevé eficaç en el moment en què no tenim la plena capacitat per expressar aquesta voluntat per nosaltres mateixos. Per aquest motiu, és important formalitzar aquest document i inscriure'l al Registre d'ultimes voluntats creat pel Departament de Salut.
 
Si estàs pensant planificar de forma anticipada les decisions sobre les cures mèdiques, assistència i tractaments sanitaris, posa't en contacte amb nosaltres.
 
 

Fiscalitat de l'extinció de condomini

Per començar, és important explicar que és el condomini. En el sector jurídic, quan parlem de condomini o comunitat fem fererència a aquella situació en què dues o més persones comparteixen la propietat respecte d'un bé. Un exemple molt quotidià el trobem en les parelles, quan decideixen comprar un habitatge de manera conjunta, o bé, quan dos germans hereten un immoble del seu pare/mare.

Desapareix el Llibre de Família

Els últims avenços en la tramitació electrònica ha comportat un dels més rellevants: la desaparició del tradicional “llibre de família”. L’entrada en vigor de la nova Llei 20/2011 del Registre Civil elimina el sistema de dividir les dades civils dels ciutadans en seccions (naixements, matrimonis, defuncions, tuteles i representacions legals) i crea un registre individual informàtic per cada persona. 

Quant Tributes si guanyes la Loteria?

Si bé anteriorment la loteria estava exempta de tributar impostos, amb el Govern de Mariano Rajoy es va començar a fiscalitzar, dictant-se la Llei 16/2012, de 27 de desembre mitjançant la qual s’establia la regulació dels impostos de la Loteria de Nadal, així com també la resta dels premis de loteries i apostes organitzades per l’entitat pública empresarial “Loterías y Apuestas del Estado” , les organitzades pels òrgans o entitats de les Comunitats Autònomes, i les organitzades per “Cruz Roja Española” i de la “ONCE”.