L'HABITATGE HABITUAL I LA LLEI DE LA SEGONA OPORTUNITAT

La major preocupació dels deutors a acollir-se a la Llei de la Segona Oportunitat és el destí que pot tenir el seu habitatge habitual. En aquest sentit, primer s'hauria de confirmar el valor de l'habitatge habitual, si es troba gravada per un crèdit hipotecari o si es troba lliure de càrregues, ja que el trencament legal que se li donarà dins del procediment concursal serà diferent.

El valor de l'habitatge habitual i les seves càrregues:

Abans d'instar la sol.licitud de concurs, s'ha de fer un examen previ a totes les circumstàncies en la qual pot estar o no immersa el bé, en aquest sentit s'ha d'analitar: 

Herències a la declaració de la renda

Els béns que rebem per  via d'herència o donació, siguin mobles o immobles, no estan subjectes a l'impost sobre la renda de les persones físiques. Això és així perquè ja hi ha un import específic que grava aquestes adjudicacions, l'Impost de Successions i Donacions.

No obstant això, sí que estan subjectes a l'IRPF les rendes que obtinguem d'aquests béns, un clar exemple és l'arrendament d'un immoble heretat, ja  que, si bé l'adjudicació d'aquest immoble tributarà per l'ISD, l'arrendament haurà de ser declarat com un rendiment de capital en l'IRPF.

Document d'últimes voluntats anticipades

El document d'últimes voluntats anticipades serveix per deixar constància de les instruccions i pautes que volem que segueixi el personal sanitari envers els tractaments i cures que volem o no rebre, i que, esdevé eficaç en el moment en què no tenim la plena capacitat per expressar aquesta voluntat per nosaltres mateixos. Per aquest motiu, és important formalitzar aquest document i inscriure'l al Registre d'ultimes voluntats creat pel Departament de Salut.
 
Si estàs pensant planificar de forma anticipada les decisions sobre les cures mèdiques, assistència i tractaments sanitaris, posa't en contacte amb nosaltres.
 
 

Fiscalitat de l'extinció de condomini

Per començar, és important explicar que és el condomini. En el sector jurídic, quan parlem de condomini o comunitat fem fererència a aquella situació en què dues o més persones comparteixen la propietat respecte d'un bé. Un exemple molt quotidià el trobem en les parelles, quan decideixen comprar un habitatge de manera conjunta, o bé, quan dos germans hereten un immoble del seu pare/mare.

Desapareix el Llibre de Família

Els últims avenços en la tramitació electrònica ha comportat un dels més rellevants: la desaparició del tradicional “llibre de família”. L’entrada en vigor de la nova Llei 20/2011 del Registre Civil elimina el sistema de dividir les dades civils dels ciutadans en seccions (naixements, matrimonis, defuncions, tuteles i representacions legals) i crea un registre individual informàtic per cada persona. 

Quant Tributes si guanyes la Loteria?

Si bé anteriorment la loteria estava exempta de tributar impostos, amb el Govern de Mariano Rajoy es va començar a fiscalitzar, dictant-se la Llei 16/2012, de 27 de desembre mitjançant la qual s’establia la regulació dels impostos de la Loteria de Nadal, així com també la resta dels premis de loteries i apostes organitzades per l’entitat pública empresarial “Loterías y Apuestas del Estado” , les organitzades pels òrgans o entitats de les Comunitats Autònomes, i les organitzades per “Cruz Roja Española” i de la “ONCE”.
 

Analitzem la nova Llei dels contractes de lloguer que limita les rendes de l’habitatge. Llei 11/2020, de 18 de setembre de 2020

Avui, dia 22 de setembre de 2020, entra en vigor la nova Llei 11/2020, de 18 de setembre de 2020, de protecció del dret a l’habitatge, per regular l’increment sustancial que estan experimentant els preus de l’habitatge en lloguer. 

La proposició de llei es plantejava entre el Sindicat de Llogateres i el Govern de la Generalitat, amb el Departament de Justícia i el Departament de Territori i Sostenibilitat, obtenint-se el passat 9 de setembre de 2020 la seva aprovació amb 71 vots a favor, de JuntsxCat, ERC, Comuns I la CUP, y 63 vots en contra, per part dels grups parlamentaris PSC, Ciutadans, PP, PDECat i Demòcrates.

Des d’Arias Advocats, l’analitzem.

Han publicat les meves dades en un fitxer de Morosos. Què puc fer?

Habitualment està sent un costum molt utilitzat per reclamar els deutes la inclusió de les persones deutores (tant físiques com jurídiques) en els anomanats “Fitxers de Morosos”. D’aquesta manera es publiquen les dades personals de la persona deutora relatives a l’impagament perquè això li comporti problemes a l’hora de dur a terme altres gestions econòmiques i així tenir més interés en pagar. El fet d’estar inclòs en un Fitxer de Morosos pot perjudicar a l’hora de realitzar operacions de finançament (dificultats per la concessió de crèdits o hipoteques, impossibilitat d’obtenir una tarjeta bancaria, no poder contractar una assegurança…).