Divorci / Separació


La diferència principal entre la separació i el divorci és que la separació no trenca el vincle matrimonial, tan sols ho deixa en suspens, pel que no es pot contreure matrimoni amb una tercera persona; mentre el divorci, que trenca el vincle matrimonial, permet contraure novament amb una tercera persona o la mateixa.
 
Puc divorciar-me encara que el meu cònjuge no estigui d'acord?
Sí, no cal ni el consentiment, ni al·legar cap causa. La simple voluntat d'un dels cònjuges és suficient per tramitar el divorci.
 
Com tramitar un procés de separació o divorci? 
Hi ha dos tipus de procediments:
 
Procediment de Mutu Acord
És aquell procediment pel qual els mateixos cònjuges juntament amb la intervenció i assessorament del seu/s lletrat/s, especialitzats en matèria de família, arriben a un acord.
 
Procediment Contenciós
En el supòsit de que les parts no arribessin a un acord es procedirà a la via contenciosa. El Jutjat competent, previ anàlisi de les peticions efectuades pels cònjuges, dictarà sentència fixant els efectes derivats de la separació o divorci.
 
Quines mesures s'han d'adoptar en el procés de separació i / o divorci?
Les sentències a més d’acordar la separació o el divorci dels cònjuges, recolliran una sèrie de mesures, depenent de la situació personal del matrimoni.

Pàtria Potestat dels fills menors
Guarda i Custòdia dels fills menors.
Règim de visites i comunicacions del progenitor no custodi en relació amb els fills menors
Ús de l'habitatge familiar.
Pensió d'aliments a favor dels fills comuns.
Prestació compensatòria
Compensació per raó de treball
Liquidació del règim econòmic matrimonial i la divisió dels béns en comunitat ordinària indivisa


 

Extinció pensió d’aliments un cop finalitzat els estudis universitaris

Tot progenitor i progenitora està obligat a satisfer al seu fill o filla l’indispensable pel seu manteniment, incloent-se en aquest cas l’habitatge, el vestit i l’assistència mèdica; així com també la seva formació quan aquest és menor d’edat i, un cop assolida la majoria d’edat, la continuació de la mateixa si no l’ha acabada abans per una causa no imputable al mateix.
 
Quan es dóna una separació o divorci entre els pares/mares s’obliga a establir a través del conveni regulador una quantia de diners en concepte de la pensió d’aliments a la qual estan obligats a sufragar pel fill/a en qüestió. 
 

Puc instar demanda de desnonament contra el meu fill/a per viure a casa meva?

Si bé molta gent no ho creu, la resposta és SÍ. L’Audiència Provincial de Huelva va sentar jurisprudència l’any 2019 després que un pare instés recurs contra la sentència de primera instància que impossibilitzava fer fora de casa al seu fill/a. 

La Sentència dels magistrats de Huelva, en primer lloc, senta les bases per poder instar el procediment de desnonament contra okupes, i enumera:

La universitat privada en la pensió d'aliments

La pensió d’aliments que es fixa quan es produeix un divorci a favor dels fills/es en cas que n’hi hagin, s’interessa per cobrir totes aquelles despeses indispensables per sosteniment, habitació, vestit i assistència mèdica; comprenent també l’educació. Les despeses s’abonaran de forma fixa, en el cas d’aquelles anomanades “ordinàries” , o de forma puntual, pel cas que formin part de les despeses “extraordinàries”.
 

Acord dels jutjats de família des de el 15 de maig de 2020

Els Jutjats de Família s’han reunit el passat 15 de maig de 2020 i han emès nou acord d’unificació de criteris amb motiu del Reial Decret Llei del 28 de abril de 2020, i han acordat les noves mesures respecte la recuperació d’aquelles estances perdudes amb el menor a causa de la situació d’alarma, així com també el reajustament de les pensions d’aliments en aquells casos en que la situació econòmica dels progenitors hagi minvat a causa del COVID-19. 

Procediment exprés en Dret de Família

El Reial Decret Llei 16/2020, de 28 d'abril, de mesures processals i organitzatives per fer front al COVID-19 en l'àmbit de l'Administració de Justícia preveu un procediment especial i sumari en matèria de família durant la vigència de l'estat d’alarma i fins a 3 mesos després de la seva finalització

Aquest procediment exprés en Dret de Família serà únicament per pretensions relacionades amb:

Acord entre la parella o cònjuges pel cas de futura ruptura (Capitulacions Matrimonials)

Els pactes en previsió de ruptura són, com el seu nom indica, negocis jurídics que poden fer les parelles per regular de manera anticipada aspectes personals i/o patrimonials pel cas d’una eventual i futura separació o divorci. 

Per les parelles pot semblar un acord “incòmode” de confeccionar; no obstant, aquests pactes poden resoldre molts problemes en un futur. Un dels seus principals avantatges és que, tot allò que sí o sí s’haurà de regular en cas de separació/divorci, s’acorda en ambient molt més amistós i amb més voluntat d’arribar a bons acords, lo qual molts cops és difícil d’aconseguir quan la parella està en procés de separació. 

Què poden preveure? 

Mediació en temps de COVID

El Departament de Justícia ha posat en marxa el programa Mediació: diàleg i acord davant la COVID.

La mediació és un sistema alternatiu de resolució de conflictes. El que es pretén es treballar amb l’altre i no contra l’altre, intentant que les parts arribin a un acord voluntari que posi fi a la seva discussió, amb ajuda d’una tercera persona imparcial, és a dir un mediador.