Procediment exprés en Dret de Família

El Reial Decret Llei 16/2020, de 28 d'abril, de mesures processals i organitzatives per fer front al COVID-19 en l'àmbit de l'Administració de Justícia preveu un procediment especial i sumari en matèria de família durant la vigència de l'estat d’alarma i fins a 3 mesos després de la seva finalització

Aquest procediment exprés en Dret de Família serà únicament per pretensions relacionades amb:

- El restabliment de l'equilibri en el règim de visites o custòdia compartida.

- Les que tinguin per objecte sol·licitar la revisió de mesures definitives sobre càrregues del matrimoni, pensions econòmiques entre cònjuges i aliments reconeguts als fills

 - Revisió sobre l'obligació de prestar aliment

Sempre i quan hagin estat conseqüència directa de les mesures establertes en el marc de l'Estat d'Alarma decretat pel Covid-19.

Es pretén poder dur a terme judicis exprés, iniciats, com sempre, mitjançant demanda, i amb la idea que es resolguin amb caràcter urgent en un termini curt (de dos a quatre setmanes).

Veure texto complet del Reial Decret-Llei 16/2020, de 28 d’abril, de mesures processals i organitzatives per fer front al COVID-19 en l'àmbit de l'Administració de Justícia. https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4705

Per a més informació no dubti en contactar amb ARIAS ADVOCATS, un expert en la matèria contactarà amb vostè i estudiarà el cas concret, per tal de assessorar-lo en la matèria i analitzar si la seva situació tindria cabuda en un dels supòsits establerts pel Reial Decret Llei 16/2020, de 28 d'abril.