Pensió d´aliments

 • Els Jutjats de Família s’han reunit el passat 15 de maig de 2020 i han emès nou acord d’unificació de criteris amb motiu del Reial Decret Llei del 28 de abril de 2020, i han acordat les noves mesures respecte la recuperació d’aquelles estances perdudes amb el menor a causa de la situació d’alarma, així com també el reajustament de les pensions d’aliments en aquells casos en que la situació econòmica dels progenitors hagi minvat a causa del COVID-19. 

 • EL TRIBUNAL SUPREM INCORPORA UNA NOVA CAUSA D’EXTINCIÓ DE LA PENSIÓ ALIMENTICIA: LA MALA RELACIÓ FAMILIAR

  La pensió d’aliments és el que comunament es coneix com l’import al que han de fer front els progenitors pel sosteniment dels seus fills, això significa tot allò relacionat amb els aliments, la salut, la vestimenta, la vivenda i l’educació. Aquesta obligació constitueix un deure fonamental recollit dins l’article 39 de la Constitució Espanyola: “Els pares han de prestar assistència de tot ordre als fills haguts dins i fora del matrimoni, durant la seva minoría d’edat i en els demés casos que procedeixi legalment”. Així mateix, també hi ha el cas en què l´obligació es doni entre progenitors o altres membres ascendents de la família. 
   
 • La pensió d’aliments que es fixa quan es produeix un divorci a favor dels fills/es en cas que n’hi hagin, s’interessa per cobrir totes aquelles despeses indispensables per sosteniment, habitació, vestit i assistència mèdica; comprenent també l’educació. Les despeses s’abonaran de forma fixa, en el cas d’aquelles anomanades “ordinàries” , o de forma puntual, pel cas que formin part de les despeses “extraordinàries”.
   
 • El Reial Decret Llei 16/2020, de 28 d'abril, de mesures processals i organitzatives per fer front al COVID-19 en l'àmbit de l'Administració de Justícia preveu un procediment especial i sumari en matèria de família durant la vigència de l'estat d’alarma i fins a 3 mesos després de la seva finalització

  Aquest procediment exprés en Dret de Família serà únicament per pretensions relacionades amb:

 • El Tribunal Suprem ha incorporat una nova causa d’extinció de la pensió d’aliments, i és la falta de relació familiar i la negativa a donar suport o qualsevol altre tipus d’ajuda entre els fills majors d’edat i el progenitor, sempre que es demostri clarament que no hi ha relació parental per culpa dels fills o que aquesta és dolenta.

  Aquí ÀUDIO