Acord entre la parella o cònjuges pel cas de futura ruptura (Capitulacions Matrimonials)

Els pactes en previsió de ruptura són, com el seu nom indica, negocis jurídics que poden fer les parelles per regular de manera anticipada aspectes personals i/o patrimonials pel cas d’una eventual i futura separació o divorci. 

Per les parelles pot semblar un acord “incòmode” de confeccionar; no obstant, aquests pactes poden resoldre molts problemes en un futur. Un dels seus principals avantatges és que, tot allò que sí o sí s’haurà de regular en cas de separació/divorci, s’acorda en ambient molt més amistós i amb més voluntat d’arribar a bons acords, lo qual molts cops és difícil d’aconseguir quan la parella està en procés de separació. 

Què poden preveure? 

Com hem mencionat, poden preveure tant mesures personals com patrimonials, sempre i quan no contradiguin les normes imperatives ni puguin ser perjudicials a l’interès dels menors (en cas que n’hi hagin). 

En relació a les mesures personals: es poden preveure pactes en matèria de guarda i relacions amb els fills menors, com també el règim d’aliments, sempre i quan siguin conforme a l’interès dels menors.

Un dels motius més rellevants és regular el règim econòmic matrimonial, com també la possibilitat de mencionar-se sobre una possible prestació compensatoria a favor d’un d’ells, o compensació per raó de treball, així com també l’atribució de l’ús de l’habitatge familiar. S’hi podrà pactar la modalitat, quantia, duració i també les causes d’extinció.  

En relació amb les mesures patrimonials: es pot preveure respecte la tinença i administració dels béns i el seu ús després de la ruptura familiar i també es poden fixar regles per a la liquidació dels béns de comunitat ordinaria indivisa. 

Un aspecte important és la possibilitat de mencionar-se respecte l’administració i alineació dels béns dels menors, qui en els procediments judicials acostumen a ser els més perjudicats. També s’aprofita en molts casos per regular mesures relatives a l’activitat professional, quan és el cas que comparteixin una empresa o negoci. 

Formalització

Hauran d’atorgar-se mitjançant capitulacions matrimonials o escriptura pública. 

Compatibilitat amb el futur conveni regulador judicial…

A l’hora de vincular el pacte en previsió de ruptura i el conveni regulador, els aspectes que obligatòriament hauran de ser revisats per un jutge seran els relatius al contingut imperatiu d’un conveni regulador, aquests són les clàusules relatives als fills menors no emancipats o de capacitat modificada judicialment. 

El Codi Civil de Catalunya també preveu una especial protecció quan el pacte perjudiqui greument a un dels cònjuges. En aquest sentit, es valoraran si han hagut circumstàncies sobrevingudes importants que no es van tenir en compte o no es van poder preveure al moment d’atorgar-se el pacte.