Saps què pots modificar en un conveni regulador de divorci o separació?

Les clàusules pactades en un conveni regulador d’un divorci o d’una separació es poden modificar o demanar modificar sempre i quan hagin variat les circumstàncies en què van ser pactades de forma substancial. 

Els casos més habituals pel que s’acostumen a modificar són:

  • En la guarda i custòdia dels fills/filles menors:

Les modificacions de les guardes i custòdies hauran de ser per circumstàncies noves d’una rellevància legal significativa i d’entitat suficient, amb la condició d’haver d’acreditar el canvi beneficiós que suposarà pel menor. En aquests casos, serà indispensable l’audiència dels fills i l’informe de l’Equip d’Assessorament Tècnic de Família (EATAF). 

Podrà ser per falta d’assistència i atenció dels menores o situacions de risc, o podria donar-se també en cas de males qualificacions escolars a causa d’una falta d’implicació del custodi...

També quan s’acredités una incapacitat sobrevinguda del progenitor que té la custòdia; quan s’acrediti la capacitat i entorn favorable del progenitor no custodi; o per la finalitat de no separar als germans/nes. Així com si hi hagués una convivència perllongada amb el no custodi sense oposició del custodi.  

La recent jurisprudència permet prescindir del requisit d’un canvi substancial, però sempre i quan el canvi sigui cert. Per exemple, l'augment de l’edat del/la menor és considerat una variable perquè aconsella un contacte més intens amb els dos progenitors. 

  • En el régimen de visites:

Quan algun progenitor, sigui el custodi o no custodi, obstaculitzi el règim de guarda i custòdia o de visites amb els fills/es podrà donar lloc a la modificació del mateix. L’incompliment, però, haurà de ser injustificat, greu, reiterat i acreditat.

  • En la pensió d’aliments:

Quan, per exemple, hi hagi un empitjorament o millora sobrevinguda de la capacitat econòmica de l’obligat/da; naixement d’un nou fill/a; canvi de règim de custòdia o de visites; variació de les necessitats i/o despeses dels fills; o impossibilitat de l’obligat…

Així mateix, també cabrà quan el fill estigui percebent ingressos, o fins i tot quan hi hagi una deixadesa del rendiment escolar o falta d’aplicació a la feina. 

L’última novetat jurisprudencial ha estat l’aplicació de l’article sobre el desheretament, d’extinció de la pensió d’aliments per la manca de relació entre el progenitor i el fill/a per culpa d’aquest/a últim/a. 

  • En la atribució de l’ús del domicili:

En cas que s’hagués atribuït per raó de la guarda dels fills, serà per finalització de la mateixa. Així, quan s’hagués establert un termini, per la finalització del termini. 

Si bé, també es podrà modificar quan hi hagi una situació econòmica de millora del progenitor beneficiari o un empitjorament més agreujant de l’altre; en cas que el/la beneficiari/a comenci una relació sentimental de convivència amb un tercer/a; o per la mort del progenitor beneficiari/ària; entre altres. 

A través del mateix procediment de mesures, també es podria sol·licitar la pròrroga de l’ús del domicili dins els sis mesos abans de la finalització del termini. 

No es podrà modificar:

  • La liquidació del règim econòmic matrimonial
  • La compensació econòmica per raó de treball