El Suprem anul·la l’adquisició de les accions de BANKIA. Termini per reclamar.

Hem sabut recentment pels mitjans de comunicació que el Ple de la Sala Civil del Tribunal Suprem ha declarat, mitjançant una Sentència encara no publicada, la nul·litat de l´adquisició d’accions de Bankia en relació a la seva oferta pública de 2011. El fonament de la Sentència recau en que va existir error en el consentiment a l´existir discrepàncies entre el que s’anunciava i el que realment existia, recull la Sentència que existíen “graves inexactitudes”.

El Tribunal Suprem confirma la prohibició d'anar despullat pels carrers de Barcelona

Així s’ha pronunciat aquest l'alt Tribunal al desestimar un recurs interposat per l’Associació de la Defensa del Dret a la Nuesa contra l’ordenança del Ajuntament de Barcelona ...

Així s’ha pronunciat aquest l'alt Tribunal al desestimar un recurs interposat per l’Associació de la Defensa del Dret a la Nuesa contra l’ordenança del Ajuntament de Barcelona que prohibia anar despullat pels carrers de la ciutat, amb l’argument de que el fet d’estar despullat en un espai públic no pot ser considerat com la manifestació del dret fonamental a la llibertat ideològica, que fixa l’article 16 de la Constitució Espanyola.

CLÀUSULES SÒL: on ens trobem?

La sentència de 9 de maig de 2013 dictada pel Ple del Tribunal Suprem i posteriorment l’aclariment d’aquesta, va ser un punt molt important per aquesta problemàtica. Però no el final.

Si ve es va declarar la nul·litat de les clàusules sòl els efectes que produeix la declaració de nul·litat van ser limitat, entenen que no tenia efectes retroactius, és a dir, que tot i declarar-se nul·la la clàusula sòl, no es tornaven els diners pagats de més. La solució no va agradar, o si més no, no va agradar als consumidors.

Com es calcula la indemnització per acomiadament improcedent en aquelles relacions laborals anteriors a l'entrada en vigor de la reforma laboral?

Estableix la Disposició transitòria cinquena de la Llei 3/2012, de 6 de juliol, de mesures urgents per la reforma del mercat laboral el següent:

1. La indemnització per acomiadament prevista en l’apartat 1 de l’article 56 del Text Refós de la Llei del estatut dels treballadors, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1/1995, de 24 de març, en la redacció donada per la present Llei, serà d’aplicació als contractes subscrits a partir del 12 de febrer de 2012.

S’amplia en un 20% les persones amb discapacitat que poden compatibilitzar la seva pensió amb el treball

Segons l’esmena introduïda al Senat pel Partit Popular en la seva pròpia Llei de Pressupostos Generals de l’Estat per l’any 2016, la pensió no contributiva d’incapacitat serà compatible amb el desenvolupament de les activitats compatibles amb la situació d’incapaç.

Segons l’esmena introduïda al Senat pel Partit Popular en la seva pròpia Llei de Pressupostos Generals de l’Estat per l’any 2016, la pensió no contributiva d’incapacitat serà compatible amb el desenvolupament de les activitats compatibles amb la situació d’incapaç.

 

Aquesta esmena permetrà ampliar la compatibilitat entre la percepció d’una pensió no contributiva d’incapacitat i el desenvolupament d’activitats de tipus laboral o formatiu.