Que és la Cancel.lació hipotecària?

Que és la cancel·lació hipotecària ?:
 
És el tràmit que cal fer perquè el préstec hipotecari quedi cancel·lat al Registre de la Propietat en acabar de pagar la hipoteca.
 
Cal cancel·lar la hipoteca si vols vendre l'habitatge o demanar un altre préstec.
De no fer la cancel·lació registral de la hipoteca, l'habitatge seguirà tenint les càrregues hipotecàries durant 20 anys encara que estiguin pagades totes les quotes. Només després d'aquest període de temps, el Registre eliminarà les càrregues automàticament, sense cap cost, en actualitzar la informació.
 

La prestació de maternitat exempta del IRPF segons el TSJM

El Tribunal Superior de Justícia de Madrid diu per mitjà de la sentència 810/2016, de 6 de juliol, sala del Contenciós-Administratiu, que la prestació de maternitat percebuda de la Seguretat Social queda exempta de l’IRPF.

Per mitjà d’aquesta sentència, el Tribunal fa una interpretació extensiva de l’article 7.h) de la Llei 35/2006 del IRPF, en el que es diu que “estaran exemptes les prestacions públiques per naixement, part o adopció múltiple, fills a càrrec i orfandat”, mentre que a l’apartat següent estableix que “també estaran exemptes les prestacions públiques per maternitat percebudes de les Comunitats Autònomes o Ents Locals”.

El Venedor pot repercutir l'IBI en el comprador des de la data de lliurament de la propietat

La Sala Civil del Tribunal Suprem ha establert com a doctrina jurisprudencial, mitjançant sentència de 15 de juny de 2016, que "l'article 63.2 de la Llei d'Hisendes Locals s'ha d'interpretar de manera que, en cas d'absència de pacte en contrari, el venedor que aboni l'IBI podrà repercutir sobre el comprador en proporció al temps que cadascuna de les parts hagi ostentat la titularitat dominical ".

Es dóna així la raó a dues societats que van vendre el 16 de març de 2009 a una altra companyia unes places de garatge a Madrid, condemnant a la compradora a pagar als venedors l'IBI, corresponent al període comprès entre el 16 de març i el 31 de desembre de 2009.

El Suprem anul·la l’adquisició de les accions de BANKIA. Termini per reclamar.

Hem sabut recentment pels mitjans de comunicació que el Ple de la Sala Civil del Tribunal Suprem ha declarat, mitjançant una Sentència encara no publicada, la nul·litat de l´adquisició d’accions de Bankia en relació a la seva oferta pública de 2011. El fonament de la Sentència recau en que va existir error en el consentiment a l´existir discrepàncies entre el que s’anunciava i el que realment existia, recull la Sentència que existíen “graves inexactitudes”.

El Tribunal Suprem confirma la prohibició d'anar despullat pels carrers de Barcelona

Així s’ha pronunciat aquest l'alt Tribunal al desestimar un recurs interposat per l’Associació de la Defensa del Dret a la Nuesa contra l’ordenança del Ajuntament de Barcelona ...

Així s’ha pronunciat aquest l'alt Tribunal al desestimar un recurs interposat per l’Associació de la Defensa del Dret a la Nuesa contra l’ordenança del Ajuntament de Barcelona que prohibia anar despullat pels carrers de la ciutat, amb l’argument de que el fet d’estar despullat en un espai públic no pot ser considerat com la manifestació del dret fonamental a la llibertat ideològica, que fixa l’article 16 de la Constitució Espanyola.

CLÀUSULES SÒL: on ens trobem?

La sentència de 9 de maig de 2013 dictada pel Ple del Tribunal Suprem i posteriorment l’aclariment d’aquesta, va ser un punt molt important per aquesta problemàtica. Però no el final.

Si ve es va declarar la nul·litat de les clàusules sòl els efectes que produeix la declaració de nul·litat van ser limitat, entenen que no tenia efectes retroactius, és a dir, que tot i declarar-se nul·la la clàusula sòl, no es tornaven els diners pagats de més. La solució no va agradar, o si més no, no va agradar als consumidors.

Com es calcula la indemnització per acomiadament improcedent en aquelles relacions laborals anteriors a l'entrada en vigor de la reforma laboral?

Estableix la Disposició transitòria cinquena de la Llei 3/2012, de 6 de juliol, de mesures urgents per la reforma del mercat laboral el següent:

1. La indemnització per acomiadament prevista en l’apartat 1 de l’article 56 del Text Refós de la Llei del estatut dels treballadors, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1/1995, de 24 de març, en la redacció donada per la present Llei, serà d’aplicació als contractes subscrits a partir del 12 de febrer de 2012.

S’amplia en un 20% les persones amb discapacitat que poden compatibilitzar la seva pensió amb el treball

Segons l’esmena introduïda al Senat pel Partit Popular en la seva pròpia Llei de Pressupostos Generals de l’Estat per l’any 2016, la pensió no contributiva d’incapacitat serà compatible amb el desenvolupament de les activitats compatibles amb la situació d’incapaç.

Segons l’esmena introduïda al Senat pel Partit Popular en la seva pròpia Llei de Pressupostos Generals de l’Estat per l’any 2016, la pensió no contributiva d’incapacitat serà compatible amb el desenvolupament de les activitats compatibles amb la situació d’incapaç.

 

Aquesta esmena permetrà ampliar la compatibilitat entre la percepció d’una pensió no contributiva d’incapacitat i el desenvolupament d’activitats de tipus laboral o formatiu.