Han publicat les meves dades en un fitxer de Morosos. Què puc fer?

 
Habitualment està sent un costum molt utilitzat per reclamar els deutes la inclusió de les persones deutores (tant físiques com jurídiques) en els anomanats “Fitxers de Morosos”. D’aquesta manera es publiquen les dades personals de la persona deutora relatives a l’impagament perquè això li comporti problemes a l’hora de dur a terme altres gestions econòmiques i així tenir més interés en pagar. El fet d’estar inclòs en un Fitxer de Morosos pot perjudicar a l’hora de realitzar operacions de finançament (dificultats per la concessió de crèdits o hipoteques, impossibilitat d’obtenir una tarjeta bancaria, no poder contractar una assegurança…). 
 
A la pràctica, mentre els Fitxers de Morosos busquen ajudar a prevenir la morositat en els deutes publicant la solvència econòmica de les persones contractants, les persones creditores ho utilitzen molts cops per exercir una pressió sobre la persona deutora perquè pagui, lo qual comporta que en molts casos s’arribi a incloure indegudament a gent que no és que no pugui pagar el deute o no vulgui sense cap raó, sinó que no està d’acord amb el mateix, o amb la seva quantia. En aquest cas, què podem fer?
 
Primer de tot ens hem d’adreçar al famós Reglament de la Unió Europea 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, que protegeix el tractament de les dades personals i la lliure circulació de dades de les persones físiques, incorporat a l’Estat Espanyol amb la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garanties dels drets digitals. Aquesta normativa considera que només serà lícit el tractament de dades personals relatives a l’incompliment d’obligacions dineraries, financeres o de crèdit per sistemes comuns d’informació crediticia, quan es compleixin els requisits de l’article 20 de la llei. 
 
L’article 20 de la LO 3/2018 adverteix als responsables de la informació que els deutes que es publiquin han de complir, entre altres, amb els següents REQUISITS: 
 
  • Han de ser deutes CERTS, VENÇUTS i EXIGIBLES. 
  • NO poden haver estat objecte de RECLAMACIÓ administrativa o judicial pel deutor, o mitjançant un procediment alternatiu de resolució de conflictes que vinculi a les dues parts. 
  • El deutor ha d’haver estat INFORMAT pel creditor sobre la possible inclusió en el fitxer a l’hora de subscriure el contracte o en el moment de requerir el pagament. 
 
En aquest sentit, el Suprem també ha matisat alguns paràmetres de la Llei sobre la protecció de dades personals i ha indicat el deure de les entitats en fer ús de les dades respectant els principis de prudència, ponderació i veracitat; i destacant que, en casos com l’anterior en els que el deute no s’està pagant perquè el titular de les dades legítimament considera que no deu el que se li reclama, s’ha de considerar que aquell deute no era una dada pertinent ni tampoc proporcionada a la finalitat del fitxer automatitzat, tenint en compte que la finalitat d’aquests fitxers no ha de ser la simple constatació dels deutes sinó la solvència patrimonial dels afectats. És per això que només serà pertient l’inclusió en els Fitxers de Morosos d’aquells deutors que no puguin, o no vulguin, pagar els seus deutes de manera injustificada. 
 
Qualsevol publicació d’un deute que no compleixi algun dels anteriors paràmetres és considerada il.legítima i pot ser objecte de SUPRESSIÓ a sol·licitud del propi afectat, o assistit d’una advocat. La persona disposarà de només els TRENTA DIES següents a la notificació de la inclusió per exercitar els coneguts DRETS “ARCO” (Accés, Rectificació, Cancel·lació i Oposició) davant l’entitat responsable del Fitxer i exposant els motius pels quals ho sol·licita. 
 
De no ser possible aquesta via, es podrà reclamar davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD) qui pot arribar a imposar sancions que poden oscil·lar fins a 600.000,00€.  
 
Els Òrgans judicials en aquest sentit també s’han pronunciat i és reiterada la jurisprudència del Tribunal Suprem que considera una intromissió il·legítima al Dret a l’Honor la inclusió per les grans empreses de les dades dels deutors en un fitxer de morosos, amb la finalitat de buscar el cobrament de les quanties que estimin pertinents mitjançant la pressió, i emparant-se en el temor al descrèdit personal, menyscabant el prestigi professional de l'afectat i denegant el seu accés al sistema creditici. El Suprem ha reconegut en reiterades ocasions el dret dels afectats a ser indemnitzats pels danys morals i materials que hagin patit com a conseqüència de la indeguda inclusió de les seves dades personals en el Registre.