Canvis en els contractes de lloguer

 
Aquests són els canvis en els contractes de lloguer que han entrat en vigor després de la seva publicació al BOE, amb la finalitat d'incrementar l'oferta d'habitatge de lloguer, i que famílies que es troben en una greu situació de vulnerabilitat econòmica i social puguin afrontar els pagaments d'un habitatge en el mercat.
 
 
1. Ampliació de 3 a 5 anys: S'amplia de 3 a 5 anys el termini mínim legal en què l'inquilí pot romandre en l'habitatge (o 7 si l'arrendador és una persona jurídica). També s'augmenta el termini de pròrroga tàcita d'1 a 3 anys: quan el nou contracte s'extingeixi, i cap de les parts hagués notificat a l'altra la seva voluntat de no renovar-lo.
 
2. Límit a dues mensualitats de fiança: Es fixa en dues mensualitats de renda la quantia màxima de les garanties addicionals a la fiança que poden exigir-se a l'arrendatari abans d'entrar a viure al seu nou habitatge.
 
3. Despeses de gestió: Les despeses de gestió immobiliària i de formalització del contracte aniran a càrrec de l'arrendador, sempre que aquest sigui persona jurídica. Excepte aquelles despeses en què s'hagi incorregut per iniciativa directa de l'arrendatari.
 
4. Acords per a reformes: La realització d'una obra de millora en habitatge previ acord entre arrendador i arrendatari no suposarà novació del contracte ni nou inici del còmput dels terminis de durada mínima o pròrroga obligatòria.
 
5. Exempció d'impostos: Si l'arrendament de l'habitatge és per a ús estable i permanent, l'impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats queda exempt.
 
6. Modificacions en l'IBI: En cas dels arrendaments socials queda suprimit l'obligació de repercutir l'Impost de Béns Immobles a l'arrendatari. Els ajuntaments poden establir una bonificació de fins al 95% en la quota íntegra de l'IBI en habitatges d'ús residencial destinats a lloguer amb renda limitada.
 
7. Desnonaments: Des d'ara el jutge haurà de notificar als serveis socials la situació de vulnerabilitat de la família. El procés de desnonament es paralitzarà un mes (o dos si l'arrendador és una persona jurídica) fins que els serveis socials trobin una solució.
 
8. Lloguer turístic: S'habilita la possibilitat que, per majoria qualificada de tres cinquenes parts dels propietaris, en les comunitats de veïns puguin adoptar acords que limitin o condicionin l'exercici de l'activitat del lloguer turístic d'habitatge, amb la finalitat de "afavorir "la convivència en els edificis d'habitatges.
 
 
El Reial decret llei va entrar en vigor el dia 19 de desembre de 2018. Els contractes subscrits amb anterioritat a aquesta data es continuen regint pel que estableix el règim jurídic que els era aplicable.