On trobem les diferències entre contraure matrimoni i ser parella de fet?

On trobem les diferències entre contraure matrimoni i ser parella de fet?
 
  • IMPOSTOSEn el matrimoni es pot fer una declaració IRPF de forma conjunta / En les parelles de fet, NO.
  • LABORAL: En el matrimoni s'obté permís retribuït de 15 dies pel casament, per hospitalització... / En les parelles de fet NO consta regulat.
  • PENSIÓ DE VIDUÏTAT: S'obté amb la defunció del cònjuge i no hi ha el requisit de dependència econòmica / Per poder obtenir-la cal la inscripció de la parella de fet en el Registre Estable de Catalunya o escriptura pública davant notari, amb una antelació mínima de 2 anys respecte la data de defunció del cònjuge, convivència estable i notòria durant un mínim de 5 anys, i es tenen en compte els ingressos del supervivent. 
  • DRETS COMUNS: Només caldrà presentar certificat de matrimoni / Caldrà acreditar la constitució de parella de fet a través de: convivència mínima de dos anys ininterrompuda; o durant la convivència han tingut un fill en comú; o es formalitza la relació en escriptura pública.