Fiscalitat de l'extinció de condomini

 Per començar, és important explicar que és el condomini. En el sector jurídic, quan parlem de condomini o comunitat fem referència a aquella situació en què dues o més persones comparteixen la propietat respecte d'un bé. Un exemple molt quotidià el trobem en les parelles, quan decideixen comprar un habitatge de manera conjunta, o bé, quan dos germans hereten un immoble del seu pare/mare.
 
Però, seguint el fil d'aquest últim exemple, pot passar que un dels dos germans no tingui interès a compartir l'immoble, i un dels dos es planteja absorbir la meitat indivisa que li correspon a l'altra. En aquest cas hi ha dues opcions; la compravenda de la meitat indivisa o l'extinció de condomini, compensant econòmicament al germà que cedeix la seva part. Si bé, fiscalment hi ha tot un seguit de circumstàncies a tenir en compte per escollir una de les dues opcions, ja que l'extinció de condomini té un seguit d'avantatges que t'expliquem a continuació.
 
D'acord amb l'article 33.2 de la Llei 35/2006, l'exercici de l'acció de divisió del patrimoni o la dissolució del condomini no implica una alteració de la composició del patrimoni quan la compensació econòmica és el valor real de la part que s'adquireix. Seguint amb el nostre exemple, si els germans quan van tramitar l'herència del pare van valorar l'immoble en 200.000,00.-€ i el germà que decideix quedar-se amb la meitat indivisa compensa a l'altra per un valor de 100.000,00.-€, s'entén que no hi ha guany patrimonial, i per tant no tindrà impacte en l'IRPF. Ara bé, això no serà així en el cas en què s'adjudiqui per un valor superior respecte del qual es va adquirir, ja que en aquest cas, sí que es considera que hi ha guany patrimonial. De manera que si la compensació econòmica es fa per un valor de 150.000.00.-€, hi ha un excés d'adjudicació de 50.000,00.-€ que es considerarà guany patrimonial i en conseqüència, tindrà impacte fiscal.
 
D'altra banda, l'extinció de condomini, a diferència de la compravenda no es considera una transmissió patrimonial sinó un canvi de participació del condomini, de forma que tampoc està subjecte a l'Impost de Transmissions Patrimonials ni a la plusvàlua municipal.
 
Sintetitzant, l'extinció o dissolució de condomini no està subjecte a l'Impost de transmissions patrimonials ni a la plusvàlua municipal així com tampoc té impacte en l'IRPF, sempre que no s'actualitzi el valor d'adquisició, ja que si es fa i en conseqüència, s'acorda l'adjudicació compensant econòmicament al cedent amb un valor superior al d'adquisició, es considera que hi ha guany patrimonial i la diferencia entre el valor d'adquisició i el valor actualitzat haurà de tributar. En canvi, si no s'actualitza, l'extinció únicament estarà subjecte a l'impost d'actes jurídics documentats.
 
Respecte de l'abonament de les despeses que generi aquest tràmit, pot pactar-se a disposició de les parts, tot i que generalment es pacten per meitats. De forma resumida, les despeses associades a la tramitació d’una extinció de condomini són les següents:
 
  • Notaria
  • Pèrit si és necessari valorar l'habitatge
  • Gestió i assessorament d'un professional
  • Inscripció de la nova titularitat al Registre de la Propietat.
Totes aquestes circumstàncies i altres precisions han de tenir-se en consideració i han de valorar-se segons la situació que es plantegi per escollir l'opció més beneficiosa.