L'HABITATGE HABITUAL I LA LLEI DE LA SEGONA OPORTUNITAT

 

La major preocupació dels deutors a acollir-se a la Llei de la Segona Oportunitat és el destí que pot tenir el seu habitatge habitual. En aquest sentit, primer s'hauria de confirmar el valor de l'habitatge habitual, si es troba gravada per un crèdit hipotecari o si es troba lliure de càrregues, ja que el trencament legal que se li donarà dins del procediment concursal serà diferent.

El valor de l'habitatge habitual i les seves càrregues:

Abans d'instar la sol.licitud de concurs, s'ha de fer un examen previ a totes les circumstàncies en la qual pot estar o no immersa el bé, en aquest sentit s'ha d'analitar: 

- el valor de mercat actual de l'habitatge habitual

- les càrregues totals qu tingui l'habitatge (hipoteques)

- la situació actual de préstec hipotecari (si el crèdit es troba al corrent de pagament si el deutor es troba en situació de continuar complint amb el pagament)

- el romanent total de la hipoteca o hipoteques que graven l'habitatge 

 

Si el romanent hipotecari sigui superior al valor de mercat actual de l'habitatge i les quotes hipotecàries estan al corrent de pagament o existeix possibilitat de regularitzar els pagaments, es podrà excloure de liquidació l'habitatge habitual, en el seu cas, sol.licitar el concurs sense massa, si el deutor no és titular de cap altre bé.

En el supòsit que el deutor no atengui i no pugui atendre les successives quotes hipotecàries i el valor de l'habitatge habitual sigui superior a les càrregues que li graven. Si es compleixen aquests supòsits, el jutge del concurs declararà concurs ordinari, a causa de l'existència de massa d'un bé susceptible de liquidació, en benefici dels creditors. Si no es compleixen els requisits d'exclusió de liquidació, es pot estudiar la possibilitat que el deutor se sotmeti a un pla de pagaments per un període de 5 anys. Sempre que hi hagi una possibilitat real en què el deutor pugui assumir aquest pla de pagaments en el temps.