Quant Tributes si guanyes la Loteria?

Si bé anteriorment la loteria estava exempta de tributar impostos, amb el Govern de Mariano Rajoy es va començar a fiscalitzar, dictant-se la Llei 16/2012, de 27 de desembre mitjançant la qual s’establia la regulació dels impostos de la Loteria de Nadal, així com també la resta dels premis de loteries i apostes organitzades per l’entitat pública empresarial “Loterías y Apuestas del Estado” , les organitzades pels òrgans o entitats de les Comunitats Autònomes, i les organitzades per “Cruz Roja Española” i de la “ONCE”.
 
La llei va consolidar la tributació fiscal de la loteria en l’àmbit de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i, a partir de l’any 2013, tots aquells premis de quantia superior de 2.500€ estaven gravats pel 20% sobre la quantia que excedia d’aquest import. Aquell any, Hisenda va recopilar 268,2 milions d’euro, quantia que es va elevar fins a 458,9 milions d’euro el 2014. 
 
Afortunadament pels guanyadors, la quantia de tall perquè s’hagi de tributar ha anat elevant-se. 
 
L’any 2018, la quantia exempta de tributar s’elevava fins els 10.000€; posteriorment, l’any 2019, fins els 20.000€; i, aquest any fins els 40.000€. 
 
Aquest any, per tant, els premiats que obtinguin el premi de més de 40.000€, hauran de tributar al 20% respecte la part que excedeixin; és a dir, si es guanyen 70.000€, la quantia que resultarà a pagar serà el 20% de 30.000€ (6.000€). 
 
Y EN EL CAS D’ALTRES SORTEJOS COM CONCURSOS, RIFES, CASINOS, BINGOS…?
 
En aquest cas, tributen aquells premis de més de 300 euros, en un 19% de la quantía que excedeixi d’aquest import, com a guany patrimonial en la base imposable general de l’Impost Sobre Renda de les Persones Físiques (IRPF).