Desapareix el Llibre de Família

Els últims avenços en la tramitació electrònica ha comportat un dels més rellevants: la desaparició del tradicional “llibre de família”. L’entrada en vigor de la nova Llei 20/2011 del Registre Civil elimina el sistema de dividir les dades civils dels ciutadans en seccions (naixements, matrimonis, defuncions, tuteles i representacions legals) i crea un registre individual informàtic per cada persona. 

El llibre de família és un document que va aparèixer l’any 1915 amb l’objectiu d’agrupar en un sol document tota la informació de cada nucli familiar. Sempre ha estat un document molt necessitat alhora de realitzar tràmits sobretot administratius, com la tramitació del DNI o passaport d’un menor d’edat, realitzar gestions laborals, reservar la plaça d’una guarderia, viatjar amb un bebé, entre molts altres. 

Amb aquest nou canvi, la transició ha tirat cap a un document digital en el que s’anirà inscrivint de forma continuada, successiva i cronològica i automàtica tots els fets i actes que tenen accés al Registre Civil. Aquest “tots” engloba també l’anotació de l’adquisició de la nacionalitat espanyola, modificacions judicials de capacitat, actes relatius al patrimoni de les persones amb discapacitat i fins i tot l’emancipació dels menors d’edat. 

A més a més, per accedir a aquest registre es podrà fer de forma electrònica, a través de la firma digital.

Com a advocats de família podem assegurar que aquest nou sistema és un gran progrés doncs s’adapta millor a la realitat social i, a més, evitarà molts problemes en les separacions i divorcis ja que, fins ara, un dels conflictes més reiterats que es produïen eren les confrontacions sobre quin progenitor es quedava el llibre de família.