Herències


Vols ordenar la teva herència i no saps com fer-ho? Et trobes que has d’acceptar-ne una i no saps com has d’actuar? Nosaltres t’ajudem.

Quan una persona mor deixa tot un conjunt de béns orfes, aquests conformen l’herència i aquesta, passarà a ser dels hereus en cas que l’acceptin.

Com puc ordenar la meva herència?
Podem determinar qui adquirirà la nostra herència i els nostres béns concrets per mitjà del testament i del pacte successori.

Què són el TESTAMENT i el PACTE SUCCESSORI?
- Un TESTAMENT és un escrit notarial pel que una persona estableix el destí dels seus béns pel moment que mori i es pot modificar tantes vegades com es vulgui.
- Un PACTE SUCCESSORI també és un escrit notarial en el que dues o més persones poden convenir la successió de qualsevol d’elles, però aquest, no es podrà modificar a no ser que hi hagi el consentiment de les dues parts.

El pacte succesori, la millor manera d’endreçar la succesió.

Qui pot reclamar la llegítima?
La llegítima és un dret que tenen els fills i, en el cas que no es tinguin fills, els pares del causant, pel que es pot reclamar la quarta part del total l’herència.
La poden reclamar, en primer lloc, els fills del causant. En cas que aquests faltin o no puguin acceptar l’herència, la podran reclamar els descendents d’aquests. I en cas que no hagi descendència, els pares del causant.

Puc desheretar algú?
Sí, per mitjà de l’anomenat desheretament, amb el que privem a qui tingui dret a la llegítima sempre que s’hagin donat una serie de causes enumerades en la Llei.


 

Quins impostos hem de tenir en compte quan rebem una Herència?

Incís sobre l’efecte del covid-19 en la tramitació.

L’adquisició de béns i drets mitjançant herència, llegat o qualsevol altre títol successori són objecte de tributació per una sèrie d’impostos. 

1.- Principalment, l’IMPOST DE SUCCESSIONS I DONACIONS (ISD) d’àmbit autonòmic. El termini de presentació serà de SIS MESOS a comptar des del dia de la defunció de la persona que causa la successió. 

En tot cas, es pot sol·licitar una pròrroga de SIS MESOS MÉS pel termini de presentació, sempre i quan es sol·liciti dins els cinc primers mesos del termini de presentació. La pròrroga comporta l’obligació de pagar l’interès de demora corresponent, meritat des de la finalització del període voluntari fins el dia de l’autoliquidació. 

Mesures a causa del COVID-19

Quins tràmits haig de realitzar davant una defunció?

Hi ha una sèrie de tràmits administratius, notarials i judicials que hem de seguir davant qualsevol defunció.

En primer lloc, haurem de deixar un termini de 2-3 setmanes des de la defunció per a poder sol·licitar el Certificat de Defunció. Amb aquest certificat podrem sol·licitar el Certificat d'Últimes Voluntats que ens permetrà saber si el causant (mort) va atorgar o no testament i, en cas d'haver-ho realitzat, aquest mateix Certificat ens indicarà quin va ser l'últim realitzat i davant quin Notario es va signar per a poder sol·licitar-li una còpia d'aquest.

Quarta Falcídia

Al despatx ARIASADVOCATS ens arriben molts clients que pregunten sobre el testament i la gestió de la seva herència però en molts casos no coneixen la totalitat de drets que els hi pot correspondre per la seva vinculació amb el causant.

El dret a la Quarta Falcídia és un d’ells.

Què és la Quarta Falcídia?

La Legítima Catalana

Què és la legítima?

La legítima és aquella porció dels béns del testador de la qual no hi pot disposar perquè la llei la reserva per determinats hereus designats per la legislació, anomenats també “hereus forçosos”, podent coincidir aquests amb els hereus designats pel testador o no.

La legítima depèn en tot cas de la legislació que regeixi a l’herència que estiguem parlant. La designació de legitimaris, la quantia de la mateixa i el període de reclamació variarà depenent de quina sigui la legislació que correspongui. 

A Catalunya es troba regulada pel Llibre IV del Codi Civil de Catalunya, els articles 451-1 i següents.

Testament Hològraf (de pròpia mà)

El testament hològraf és el que fa el testador de pròpia mà, sent aquest tipus de disposicions vàlides legalment sempre que compleixin els requisits establerts en el Codi Civil Català, i que a continuació passem a relacionar:
 
  • Escrit i signat de manera autògrafa pel testador.
  • Amb indicació del lloc i la data de l'atorgament.
  • Atorgat per un major d'edat o un menor emancipat.
  • En el cas que contingui paraules ratllades, esmenades, afegides o entre línies, s’han de salvar amb la signatura de l'atorgant. 

Nua Propietat, Usdefruit i Plena Propietat

És molt comú pensar que el fet de tenir la propietat d'un bé significa poder disposar de manera lliure del mateix. No obstant, això no sempre és així, sinó que hem de saber diferenciar bé els diferents elements que componen la propietat i identificar en quins tenim dret i en quins no.
 

Primers passos en la gestió d´una Herència

La mort d’una persona acostuma a comportar, no només la seva pèrdua, sinó també l’inici d’una infinitat de tràmits farragosos i en molts casos d’alta complexitat. Des d’Arias Advocats, farem una breus síntesis d’alguns dels tràmits més comuns per tramitar les herències del difunt, també l’anomenat “causant”. 
 
1. Per començar la gestió d’una herència, el primer que necessitarem tenir és el certificat conforme el causant efectivament ha mort. Per fer-ho, s’haurà de sol·licitar al Registre Civil el certificat de defunció original o literal, indicant el nom i cognoms del difunt i la data i lloc de la mort. La sol·licitud s’haurà d’efectuar a partir dels 15 dies posteriors a la data de la defunció i podrà demanar tant de manera presencial, com mitjançant correu o per internet. 

Planificació de l´Herència

La no supressió de l'Impost de Successions i Donacions i la seva tendència a l'alça en les Comunitats Autònomes fa que sigui imprescindible una correcta planificació financera i fiscal de l'herència, sigui quina sigui la nostra situació patrimonial i familiar, evitant amb això costos innecessaris i sorpreses als futurs hereus, que en ocasions es veuen en la necessitat de malvendre els béns per fer front a l'herència o fins i tot renunciar a la mateixa.
 
Planificar la nostra herència;
 
Ens permet decidir qui volem que siguin els nostres hereus en la successió, en cas contrari serà la llei qui determini aquests hereus (successió intestada). Alguns dels instruments per planificar la nostra herència són: