Drets successoris del cònjuge o parella

Drets successoris del cònjuge o parella:

  1. Drets a causa d'una successió sense testament
  2. Dret a la quarta vidual
  3. Dret a l'any de plor
  4. Dret a la pensió de viudetat

Dret A: 

- Sense fills / descendents -> dret a l'herència. 

- Amb fills / descendents -> dret a l'usufructe universal de l'herència ó a la quarta part alíquota de l'herència i a l'usdefruit de la vivenda conjugal.

Dret B: 

- Quan dels seus béns propis, els que li corresponen per liquidació del règim econòmic matrimonial i els que el difunt li hagi atribuït, segueixi sense tenir recursos econòmics suficients per satisfer les seves necessitats -> un màxim de 1/4 part de l'actiu hereditari líquid.

Dret C:

- Quan no sigui usufructuari universal, tindrà dret durant l'any següent a la defunció a seguir utilitzant la vivenda conjugal i a ser alimentat a càrrec del patrimoni.

Dret D:

- En cas de matrimoni, sempre. En cas de parella estable: convivència estable durant els 5 anys anteriors a la defunció i necessitat d'estar inscrita en el registre de parelles estables en els dos anys anteriors a la defunció.