Herències

 • És una forma més d'acceptar l'herència; si bé, aquesta forma ens permet assegurar-nos que no haurem de fer front a aquells deutes que tingués el causant amb el nostre propi patrimoni.

  El que es pretén amb aquesta fórmula és que els deutes que tingués el causant es paguin única i exclusivament amb el patrimoni de l'herència.

  Així doncs, la diferència entre una herència a benefici d'inventari i una herència acceptada pura i simplement, és que; en el primer cas, l'hereu pagaria els deutes i càrregues del causant només amb els béns que hi ha a l'herència; en el segon cas, l'hereu es converteix en responsable de tots els deutes del causant, responent amb el seu propi patrimoni.

 • La Llei 10/2008, de 10 de juliol, del llibre quart del Codi Civil de Catalunya preveu tres tipus de successió: la testada (testament), la intestada (llei) i la contractual.

  La successió contractual està prohibida en el sistema del Codi Civil Espanyol (1.271.2 CCE) "" sobre l'herència futura no es podrà, però, elaborar Altres Contractes que Aquells l'Objecte sigui practicar entre vius la divisió d'un cabal i Disposicions particionals, conforme al que disposa l'article 1056 ".
   
  Així doncs, el CCE només permet la designació d'hereu mitjançant testament, pel que seria nul • la designació feta en qualsevol altre instrument (pacte successori). Es tracta d'un instrument que només s'admet en determinades comunitats autònomes (Catalunya, Aragó i Galícia).

 • Drets successoris del cònjuge o parella:

  1. Drets a causa d'una successió sense testament
  2. Dret a la quarta vidual
  3. Dret a l'any de plor
  4. Dret a la pensió de viudetat
 • El Desheretament és un concepte legal que té efectes estrictament sobre les herències, i comporta l’exclusió d’una persona de l’herència, així com també la privació respecte la part de legítima que per la seva condició li correspondria.

  Causes de Desheretament.

  El Desheretament just es formalitza per la persona que vol desheretar mitjançant testament, codicil o pacte successori. A l’hora de formalitzar-se, s’han d’expressar les causes del desheretament de la manera més extensa i justificada possible per evitar futurs problemes.  

 • Qui administra l’herència quan mort el testador, si no es diu res, s’entén que és l’hereu. No obstant, el Codi Civil de Catalunya ofereix al testador la possibilitat de nombrar especialment a una persona de confiança perquè s’ocupi de representar la seva voluntat un cop mori, fent complir i executant la successió de la seva massa hereditària. Aquesta persona és la figura del MARMESSOR. I pot ser tant una persona com una Institució.

  La designació del marmessor es pot fer pel testador en el testament (MARMESSOR testamentari) o bé les persones interessades poden demanar-ho al jutge (MARMESSOR datiu). 

 • Què és la legítima?

  La legítima és aquella porció dels béns del testador de la qual no hi pot disposar perquè la llei la reserva per determinats hereus designats per la legislació, anomenats també “hereus forçosos”, podent coincidir aquests amb els hereus designats pel testador o no.

  La legítima depèn en tot cas de la legislació que regeixi a l’herència que estiguem parlant. La designació de legitimaris, la quantia de la mateixa i el període de reclamació variarà depenent de quina sigui la legislació que correspongui. 

  A Catalunya es troba regulada pel Llibre IV del Codi Civil de Catalunya, els articles 451-1 i següents.

 • Incís sobre l’efecte del covid-19 en la tramitació.

  L’adquisició de béns i drets mitjançant herència, llegat o qualsevol altre títol successori són objecte de tributació per una sèrie d’impostos. 

  1.- Principalment, l’IMPOST DE SUCCESSIONS I DONACIONS (ISD) d’àmbit autonòmic. El termini de presentació serà de SIS MESOS a comptar des del dia de la defunció de la persona que causa la successió. 

  En tot cas, es pot sol·licitar una pròrroga de SIS MESOS MÉS pel termini de presentació, sempre i quan es sol·liciti dins els cinc primers mesos del termini de presentació. La pròrroga comporta l’obligació de pagar l’interès de demora corresponent, meritat des de la finalització del període voluntari fins el dia de l’autoliquidació. 

  Mesures a causa del COVID-19

 • Hi ha una sèrie de tràmits administratius, notarials i judicials que hem de seguir davant qualsevol defunció.

  En primer lloc, haurem de deixar un termini de 2-3 setmanes des de la defunció per a poder sol·licitar el Certificat de Defunció. Amb aquest certificat podrem sol·licitar el Certificat d'Últimes Voluntats que ens permetrà saber si el causant (mort) va atorgar o no testament i, en cas d'haver-ho realitzat, aquest mateix Certificat ens indicarà quin va ser l'últim realitzat i davant quin Notario es va signar per a poder sol·licitar-li una còpia d'aquest.

 • Resolem una setmana més en el Consultori legal dubtes sobre Herències i Testaments. Parlem del Pacte Successori, es pot desheretar un fill, i un nét?, que és l'Herència a benefici d'inventari. Quin termini tenim per reclamar la legítima, i reclamar un desheretament.

  Aquí ÀUDIO

 • Consultori legal on hem donat resposta: si una mare vol donar uns diners al seu fill per la compra d'un pis és millor una donació o un contracte privat. Que passa si el teu pare té una incapacitat i per pagar les despeses de les seves cures necessites vendre una de les seves propietats. Quin tipus de testament és el millor. Es pot passar una pensió d'aliments intermitent si el teu fill que té treballs esporàdics.

  Aquí ÀUDIO

 • Aquest mes d'abril hem obert el consultori legal parlant de locals en traspàs, locals llogats on els propietaris no atenen les deficiències del mateix, locals llogats que no es cobren les rendes, i herències, testaments i molt més.

  Aquí ÀUDIO

 • En el consultori legal abans de Nadal hem donat resposta a les preguntes dels oients que fan referència a habitatges, legítima, com es demostra el desheretament d'un familiar i com fer per renunciar a una herència.

  Aquí ÀUDIO

 • Problemes amb l'habitatge, la hipoteca o herències, avui responem un recull de preguntes que els oients ens han fet arribar.

  Aquí AUDIO

 • En el consultori legal d'aquest mes de febrer parlem d'habitatges ocupats, de lloguer de pisos, si una legitima prescriu, i de dubtes en les condicions hipotecàries.

  Aquí ÀUDIO

 • En el consultori legal d'aquesta setmana hem donat resposta a preguntes sobre el que passa si no tenim tesstament fet i tenim fills de diferents matrimonis, com hem de planificar una herència si no volem acceptar una Multipropietat dels pares, i com demanar la devolució de la plusvàlua si no s'ha resolt mitjançant una reclamació.

  Aquí ÀUDIO

 • Tens dubtes sobre la Nua Propietat i l´Usdefruit, no spas quines són les diferències, llavors escolta l'àudio d'aquesta setmana, també donem resposta a preguntes dels oients sobre Herències, Pacte Successori, Legítima i Testaments.

  Aquí ÀUDIO

 • Posem al dia als oients sobre les noves modificacions de l'Impost de Successions amb la recent Llei 5/2020. L'impost ja s'aplica per totes aquelles defuncions que tinguin data des de l'1 de maig de 2020, les quals veuran altament augmentada la quantia a pagar, sobretot en els casos dels fills majors de 21 anys i les parelles o pares hereus. Parlem de la importància - ara més que mai - en fer una bona planificació del testament per tal de prevenir un impacte fiscal excessiu.

  Àudio AQUÍ

   

 • En el Consultori legal d'aquesta setmana hem parlat d'Herències, Testaments, Legítima i Impostos. Qui són els hereus d'una persona morta, qui són els hereus legals, quants graus de parentiu hi ha. Donem resposta a preguntes i consultes dels oients, i sobretot i molt important recomanem fer sempre un Testament podent aquest ser canviat segons la situació de la vida i les relacions familiars.

  Aquí ÀUDIO

 • En aquest consultori legal hem donat assessorament a preguntes referents a Herències i Testaments, com, que pot passar si no s'ha fet testament, on i com podem aconseguir un testament si no el tenim però sabem som hereus (podem aconseguir-ho amb el certificat de defunció i sol·licitar el certificat de ultimes voluntats davant la Gerència Territorial del Ministeri de Justícia). Davant d'una Separació els problemes derivats de la manutenció i temes relacionats amb els lloguers.

  Aquí ÀUDIO