El Desheretament

El Desheretament és un concepte legal que té efectes estrictament sobre les herències, i comporta l’exclusió d’una persona de l’herència, així com també la privació respecte la part de legítima que per la seva condició li correspondria.

Causes de Desheretament.

El Desheretament just es formalitza per la persona que vol desheretar mitjançant testament, codicil o pacte successori. A l’hora de formalitzar-se, s’han d’expressar les causes del desheretament de la manera més extensa i justificada possible per evitar futurs problemes.  

La causa ha d’estar previstes per l’article 451-17 del Codi Civil de Catalunya:

 • Denegació d’aliments al testador, o al seu cònjuge o convivent en parella estable, o als ascendents o descendents del testador, quan existeixi obligació legal de donar-los. 
 • Maltractament físic i/o psicològic greu al testador, o al seu cònjuge o parella estable, o als ascendents o descendents del testador.  
 • Suspensió o privació de la potestat que corresponía al progenitor legitimari sobre el fill (testador) o la que corresponía al fill legitimari sobre un nét del testador, per causa exclusivament imputable al legitimari.
 • Absència manifesta i continuada de relació familiar entre el causant i el legitimari, quan sigui per causa exclusivament imputable al legitimari. 

Sense perjudici de l’anterior, existeixen les “causes d’indignitat”, previstes a l’article 412-3 del Codi Civil de Catalunya, les quals no requereixen menció expressa en el testament, ni codicil, ni tampoc pacte successori. Aquestes són:  

  • Quan hagi estat suspès o privat de la potestat respecte el fill del testador de la successió, o per una causa que li sigui imputable. 
  • Quan hagi induït al testador de forma maliciosa a atorgar, revocar o modificar un testament, un pacte successori o qualsevol altra disposició per causa de mort del testador o l’hagi impedit a fer-ho; així com el que, coneixent aquests fets, s’hagi aprofitat dels mateixos. 
  • Quan hagi destruït, amagat o alterat el testament o una altra disposició per causa de mort del causant. 
  • Quan hagi estat condemnat per sentència ferma en judici penal per haver comés un delicte contra matat o haver intentat matat dolosament al testador, o al seu cònjuge o a la parella estable, o algún descendent o ascendent del testador. 
  • Quan hagi estat condemnat per haver comès dolosament delictes de lesions greus, contra la llibertat, de tortures, contra la integritat moral o contra la llibertat o indemnitat sexual, quan la persona agreujada és el testador, el seu cònjuge, la persona amb qui convivia en parella estable o algún descendent o ascendent del causant. 
  • Quan hagi estat condemnat per sentència ferma per haver calumniat al testador, si l’ha acusat per un delicte amb una pena de presó superior a tres anys. 
  • Quan hagi estat condemnat en sentència ferma per haver prestat fals testimoni contra el testador, quan la pena sigui superior a tres anys. 
  • Quan hagi estat condemnat per sentència ferma per un delicte contra els drets i deures familiar, en la successió de la persona agreujada o d’un representat legal d’aquesta. 

Efectes del Desheretament 

Els efectes del Desheretament són la privació a la persona desheredada de la seva legítima, i, en cas de tenir aquesta última descendents, heretaran la legítima aquests últims (dret de representació).