Testament

 • El Desheretament

  El Desheretament és un concepte legal que té efectes estrictament sobre les herències, i comporta l’exclusió d’una persona de l’herència, així com també la privació respecte la part de legítima que per la seva condició li correspondria.

  Causes de Desheretament.

  El Desheretament just es formalitza per la persona que vol desheretar mitjançant testament, codicil o pacte successori. A l’hora de formalitzar-se, s’han d’expressar les causes del desheretament de la manera més extensa i justificada possible per evitar futurs problemes.  

 • L’Audiència Provincial de Badajoz recolza la capacitat per testar de les persones amb discapacitat reconeguda, sense privar-les de forma anticipada del seu dret

  El Jutjat de Primera Instància nº4 de Badajoz va dictar sentència l’abril del 2013 mitjançant la qual es privava a una persona, sobre la qual s’havia reconegut una discapacitat física-psíquica del 70%, la seva facultat de testar.

  La legislació espanyola preveu que, en cas que una persona incapaç no tingui cap sentència que es pronunciï sobre la seva capacitat de testar, s’entendrà que es podrà autoritzar el seu testament sempre i quan el Notari designi dos testimonis que la testadora incapaç prèviament reconegui. En el present cas, però, la sentència directament li prohibia al/la incapaç el poder testar. 

 • Planificació de l´Herència

  La no supressió de l'Impost de Successions i Donacions i la seva tendència a l'alça en les Comunitats Autònomes fa que sigui imprescindible una correcta planificació financera i fiscal de l'herència, sigui quina sigui la nostra situació patrimonial i familiar, evitant amb això costos innecessaris i sorpreses als futurs hereus, que en ocasions es veuen en la necessitat de malvendre els béns per fer front a l'herència o fins i tot renunciar a la mateixa.
   
  Planificar la nostra herència;
   
  Ens permet decidir qui volem que siguin els nostres hereus en la successió, en cas contrari serà la llei qui determini aquests hereus (successió intestada). Alguns dels instruments per planificar la nostra herència són:
   
 • Quarta Falcídia

  Al despatx ARIASADVOCATS ens arriben molts clients que pregunten sobre el testament i la gestió de la seva herència però en molts casos no coneixen la totalitat de drets que els hi pot correspondre per la seva vinculació amb el causant.

  El dret a la Quarta Falcídia és un d’ells.

  Què és la Quarta Falcídia?

 • Quins tràmits haig de realitzar davant una defunció?

  Hi ha una sèrie de tràmits administratius, notarials i judicials que hem de seguir davant qualsevol defunció.

  En primer lloc, haurem de deixar un termini de 2-3 setmanes des de la defunció per a poder sol·licitar el Certificat de Defunció. Amb aquest certificat podrem sol·licitar el Certificat d'Últimes Voluntats que ens permetrà saber si el causant (mort) va atorgar o no testament i, en cas d'haver-ho realitzat, aquest mateix Certificat ens indicarà quin va ser l'últim realitzat i davant quin Notario es va signar per a poder sol·licitar-li una còpia d'aquest.

 • Testament Hològraf (de pròpia mà)

  El testament hològraf és el que fa el testador de pròpia mà, sent aquest tipus de disposicions vàlides legalment sempre que compleixin els requisits establerts en el Codi Civil Català, i que a continuació passem a relacionar:
   
  • Escrit i signat de manera autògrafa pel testador.
  • Amb indicació del lloc i la data de l'atorgament.
  • Atorgat per un major d'edat o un menor emancipat.
  • En el cas que contingui paraules ratllades, esmenades, afegides o entre línies, s’han de salvar amb la signatura de l'atorgant. 
 • Tot és Possible 04/02/2020 Herència a Benefici d´Inventari

  Resolem una setmana més en el Consultori legal dubtes sobre Herències i Testaments. Parlem del Pacte Successori, es pot desheretar un fill, i un nét?, que és l'Herència a benefici d'inventari. Quin termini tenim per reclamar la legítima, i reclamar un desheretament.

  Aquí ÀUDIO

 • Tot és Possible 05/07/2017 Herències i conflictes familiars

  Llegítimes, impostos de successió, testaments, últimes voluntats... són conceptes que sovint ens generen dubtes i que, a més, a l’hora de fer-hi front són conflictius. De fet, les dades apunten que dos de cada deu casos d’herència acaba als jutjats; el 80% de les herències acaben en conflicte familiar; i que cal planificar l’herència per evitar costos innecessaris i sorpreses en l’àmbit financer i fiscal.

  Àudio aquí

 • Tot és Possible 07/06/2017 Les Herències

  Les Herències, motiu de conflictes familiars, per tant molt important planificar-les. Us expliquem la diferència entre Testament i Pacte Successori, i que implica ser un familiar directe o no en un Testament.

  Àudio aquí

 • Tot és Possible 08/11/2019 Donacions, Testaments, Herències, Incapacitat, Divorcis, Habitatges

  Consultori legal on hem donat resposta: si una mare vol donar uns diners al seu fill per la compra d'un pis és millor una donació o un contracte privat. Que passa si el teu pare té una incapacitat i per pagar les despeses de les seves cures necessites vendre una de les seves propietats. Quin tipus de testament és el millor. Es pot passar una pensió d'aliments intermitent si el teu fill que té treballs esporàdics.

  Aquí ÀUDIO

 • Tot és Possible 10/04/2019 Lloguer de locals, Testaments i Herències

  Aquest mes d'abril hem obert el consultori legal parlant de locals en traspàs, locals llogats on els propietaris no atenen les deficiències del mateix, locals llogats que no es cobren les rendes, i herències, testaments i molt més.

  Aquí ÀUDIO

 • Tot és Possible 10/12/2019 Habitatges i Herències

  En el consultori legal abans de Nadal hem donat resposta a les preguntes dels oients que fan referència a habitatges, legítima, com es demostra el desheretament d'un familiar i com fer per renunciar a una herència.

  Aquí ÀUDIO

 • Tot és Possible 11/10/2017 Teniu testament? Qui cobra una herència?

  Preguntes i respostes relacionades amb testaments, herències i legítimes. Qui és un marmessor?, que és un testament hològraf?, temps per reclamar la legítima, i molt més.

  Aquí AUDIO

 • Tot és Possible 12/03/2019 Habitatges, Hipoteques i Testaments / Herències

  En el consultori legal del mes de març hem parlat de temes hipotecaris (cancel.lació hipoteca, comissions d'obertura, desgravar pis hacidenda), també hem parlat d'habitatges i els seus contractes, i de la importància que té el testament a l'hora de rebre una herència.

  Aquí ÀUDIO

 • Tot és Possible 16/10/2019 Herències, Testaments i Plusvàlues

  En el consultori legal d'aquesta setmana hem donat resposta a preguntes sobre el que passa si no tenim tesstament fet i tenim fills de diferents matrimonis, com hem de planificar una herència si no volem acceptar una Multipropietat dels pares, i com demanar la devolució de la plusvàlua si no s'ha resolt mitjançant una reclamació.

  Aquí ÀUDIO

 • Tot és Possible 18/02/2020 Diferència entre Nua Propietat i Usdefruit

  Tens dubtes sobre la Nua Propietat i l´Usdefruit, no spas quines són les diferències, llavors escolta l'àudio d'aquesta setmana, també donem resposta a preguntes dels oients sobre Herències, Pacte Successori, Legítima i Testaments.

  Aquí ÀUDIO

 • Tot és Possible 19/05/2020 La nova regulació de l'Impost de Successions i Donacions, i el seu augment

  Posem al dia als oients sobre les noves modificacions de l'Impost de Successions amb la recent Llei 5/2020. L'impost ja s'aplica per totes aquelles defuncions que tinguin data des de l'1 de maig de 2020, les quals veuran altament augmentada la quantia a pagar, sobretot en els casos dels fills majors de 21 anys i les parelles o pares hereus. Parlem de la importància - ara més que mai - en fer una bona planificació del testament per tal de prevenir un impacte fiscal excessiu.

  Àudio AQUÍ

   

 • Tot és Possible 27/11/2019 Herències i Testaments

  Aquesta setmana al consultori legal hem respost diverses preguntes relacionades amb Herències i Testaments. Com saber si som hereus en un testament, he de fer testament si estic separat/a i tinc un fill menor d'edat, quan demanar l´Interrogate in iure. I per acabar responem a la pregunta de si és cert que no podem demanar la custòdia compartida si els pares viuen a més de 15 km de distància.

  Aquí ÀUDIO

 • Tot és Possible 30/06/2020 El Desheretament

  Us deixem l'àudio del Consultori legal on hem parlat d'una pregunta cada vegada més comú, puc Desheretar un familiar del meu Testament?. S´han de reunir una sèrie de causes però si es possible: ✓ Inexistència de relació familiar. ✓ Negar alimentació a el / la testador / a o la seva parella / ascendents / descendents. ✓ Haver maltractat el / la testador / a o la seva parella / ascendents / descendents. ✓ Privació de la potestat del progenitor. ✓ Causes d'indignitat (article 412-3 de el Codi Civil de Catalunya).
   
  És important fer constar en el testament el nom de la persona a desheretar i justificar-ho convenientment.
   
  El termini per poder impugnar un Desheretament es de 4 anys.
   
  Aquí ÀUDIO
 • Tot és Possible 31/03/2020 Situacions derivades del COVID-19

  Teniu disponible l'àudio que vam emetre aquesta setmana dia 31/03/20, on dins de l'escenari en el qual estem vivint de confinament pel COVID-19 tant en l'àmbit sanitari, laboral i econòmic, no podem deixar de banda el tema legal on hi ha molts dubtes i preguntes que estan sorgint en matèria de Dret de Família i Dret de Successions.

  Aquí ÀUDIO a partir del minut 36