Testament Hològraf (de pròpia mà)

El testament hològraf és el que fa el testador de pròpia mà, sent aquest tipus de disposicions vàlides legalment sempre que compleixin els requisits establerts en el Codi Civil Català, i que a continuació passem a relacionar:
 
  • Escrit i signat de manera autògrafa pel testador.
  • Amb indicació del lloc i la data de l'atorgament.
  • Atorgat per un major d'edat o un menor emancipat.
  • En el cas que contingui paraules ratllades, esmenades, afegides o entre línies, s’han de salvar amb la signatura de l'atorgant. 

 Només complint aquests 4 requisits tindrem un testament completament vàlid i eficaç que ens servirà com a primer testament si mai hem fet un, o per revocar de ple dret el testament anterior. Això és important ja que en el cas que algú hagués atorgat prèviament un testament davant de notari podria a última hora (sempre que la seva lucidesa ho permetés) canviar completament la seva voluntat i redactar en un paper els seus nous desitjos.

Un cop mort el testador, la persona que conegui de l'existència del testament hològraf, o la persona que el trobi, l’haurà de portar al Notari per tal que comprovi la seva autenticitat.
 
El termini de caducitat per presentar el testament davant del Notari per a la seva adveració és de quatre anys des de la mort del testador.
 
Un cop en poder de Notari, si aquest estima que efectivament el testament manuscrit és correcte i compleix amb tots els requisits legals, ha d'acordar arxivar-lo en el seu protocol, de manera que serà totalment vàlid i produirà tots els seus efectes, de la mateixa manera que si és atorgat davant seu.
 
Si, per contra, el testament no té els requisits que imposa la Llei, s'ha de denegar la protocol·lització, sense perjudici de que els interessats puguin oposar-se.
 
A continuació, els hi adjuntem un model de testament hològraf, un exemple perquè puguin confeccionar el seu propi testament.
 
Formulari AQUÍ