Planificació de l´Herència

 
La no supressió de l'Impost de Successions i Donacions i la seva tendència a l'alça en les Comunitats Autònomes fa que sigui imprescindible una correcta planificació financera i fiscal de l'herència, sigui quina sigui la nostra situació patrimonial i familiar, evitant amb això costos innecessaris i sorpreses als futurs hereus, que en ocasions es veuen en la necessitat de malvendre els béns per fer front a l'herència o fins i tot renunciar a la mateixa.
 
Planificar la nostra herència;
 
Ens permet decidir qui volem que siguin els nostres hereus en la successió, en cas contrari serà la llei qui determini aquests hereus (successió intestada). Alguns dels instruments per planificar la nostra herència són:
 
Els testaments
 
El testament és un document pel qual el testador determina el destí de tots els seus béns, drets i obligacions, o de part d'ells, per després de la seva mort.
 
És un acte personalíssim: no es pot delegar a un tercer la formació de la voluntat testamentària, en tot ni en part.
 
És revocable fins al moment de la mort, de manera que pots modificar-lo tantes vegades com vulguis, sent vàlid l'últim realitzat.
 
Remarcar la importància que té per a aquells pares que tenen fills incapacitats judicialment, podent el pares, en el seu propi testament, fer el testament en nom dels seus fills incapaços (substitució exemplar) per tal d'evitar la successió intestada, davant la impossibilitat de atorgar testament com a conseqüència de la seva incapacitat.
 
Els pactes successoris
 
Pot ser una alternativa al testament en la declaració de voluntats per a la transmissió de béns i drets; si bé només es contempla a Navarra, Biscaia, Aragó, Balears, Galícia i Catalunya.
 
És un contracte pel qual les parts (cònjuges, parelles de fet o parents) acorden instituir una persona hereva o fer atribucions particulars de l'herència a certs beneficiaris.
 
En ser un contracte entre parts aquest no podrà modificar-se, sent irrevocable a diferència del testament, excepte per acord de les parts, per excepció de les causes expressades al Pacte Successori o per les causes previstes legalment (incompliment de càrregues imposades a l'afavorit i canvi sobrevingut de les circumstàncies que el van fonamentar, entre d'altres).
 
Ens permet minimitzar l'impacte fiscal que tindrà per als nostres hereus l'acceptació de l'herència, evitant sorpreses, fins i tot renúncies.
 
Per això resulta imprescindible realitzar un estudi individual i específic de l'herència, analitzant les circumstàncies personals i familiars de cada client. No hi ha solucions universals ni respostes generals, ja que cada persona és un cas i cada cas té les seves particularitats concretes que fan que les conclusions siguin diferents per a uns i altres.
 
Hi ha una sèrie de variables, com ara la residència del causant i els hereus, la relació entre ells, el valor de la massa hereditària, el patrimoni preexistent, el lloc on es trobi el patrimoni, l'edat, etc., que faran que un hereu no hagi de pagar absolutament res o arribar a pagar per sobre del 50% del valor dels béns rebuts. 
 
Per això és fonamental que planifiquin la seva herència, amb advocats especialitzats en la matèria, que analitzin la seva situació particular per determinar quina és la millor manera de protegir el patrimoni que volen deixar finalment als seus hereus.