Quins tràmits haig de realitzar davant una defunció?

Hi ha una sèrie de tràmits administratius, notarials i judicials que hem de seguir davant qualsevol defunció.

En primer lloc, haurem de deixar un termini de 2-3 setmanes des de la defunció per a poder sol·licitar el Certificat de Defunció. Amb aquest certificat podrem sol·licitar el Certificat d'Últimes Voluntats que ens permetrà saber si el causant (mort) va atorgar o no testament i, en cas d'haver-ho realitzat, aquest mateix Certificat ens indicarà quin va ser l'últim realitzat i davant quin Notario es va signar per a poder sol·licitar-li una còpia d'aquest.

Si el causant va atorgar testament, haurem de donar compliment a la voluntat d'aquest; això sí, respectant alguns aspectes que la llei obliga, com pogués ser la legítima i/o la Quarta Falcídia, entre altres.

Si el causant no va atorgar testament, serà la llei qui determini les persones que tenen dret en la successió del causant. En el cas de Catalunya seran en primer lloc els fills i néts, en defecte d'això, el cònjuge, els pares, els germans i la resta de familiars. En aquest supòsit, abans de conducta a l'Acceptació d'Herència, haurem de realitzar davant el Notari o el Jutge el que es coneix com a Acta de Declaració d'Hereus, on s'establirà qui són les persones que tenen dret a succeir en l'herència del causant.

Des de ARIASADVOCATS els aconsellem que sempre facin testament. Així evitarem que la llei determini els qui seran els nostres hereus.

Arribada la defunció és convenient que encarregui l'estudi, preparació i gestió de l'herència a un advocat, ja que existeixen certes qüestions jurídiques i fiscals que han de tenir-se en compte a l'hora de realitzar l'Acceptació de l'Herència, ja sigui perquè podem obtenir un major benefici de la mateixa i/o perquè podem obtenir un major estalvi a l'hora de pagar impostos.

Si li interessa pot continuar llegint en el següent enllaç:  Primers passos en la gestió d´una Herència