Quarta Falcídia

Al despatx ARIASADVOCATS ens arriben molts clients que pregunten sobre el testament i la gestió de la seva herència però en molts casos no coneixen la totalitat de drets que els hi pot correspondre per la seva vinculació amb el causant.

El dret a la Quarta Falcídia és un d’ells.

Què és la Quarta Falcídia?

La Quarta Falcídia és el dret que ofereix el Codi Civil de Catalunya al seu article 427.40 a favor de l’hereu, pel qual aquest té el dret a percebre UNA QUARTA PART de la massa hereditària, llevat que el testador ho prohibeixi.

És una manera de protegir a l’hereu front una herència que es pugui veure excessivament reduïda per estar gravada amb llegats. 

Què he de fer per reclamar-la?

El més important és que en el moment en que es vagi a acceptar l’herència i acceptis el testament, deixis constància que també reclamaràs la Quarta Falcídia. En cas contrari, es perd el teu dret a reclamar-la.

També es pot entendre que renuncies a ella en cas que, sabent que tens la facultat de reduir els llegats atorgats pel causant, entregues i compleixes íntegrament els llegats excessius sense aplicar la reducció.

Per tal de retenir la Quarta Falcídia, l’hereu haurà de prendre inventari en el temps i forma que es preveu pels efectes del fideïcomís “en el termini de SIS MESOS a contar des del moment en que el fiduciari coneix o pot raonablement conèixer que li ha estat diferit el fideïcomís”. En termes generals s’entén que són sis mesos des de la mort del causant.

En tot cas, però, la reclamació de la Quarta Falcídia s’haurà de reclamar, segons el Codi Civil Català, dins els QUATRE ANYS des de la mort del causant, i segons el Codi Civil Espanyol, dins els CINC ANYS des de la mort del causant,.

Com es calcula la Quarta Falcídia?

Integraran l’actiu hereditari líquid tots els béns del caudal relicte, inclosos:

  • Els llegats
  • Els crèdits del causant contra l’hereu
  • Els crèdits extingits per llegats de perdó de deute

No integraran l’actiu hereditari:

  • Els béns d’atribució particular en pacte successori i de donació per causa de mort.

Del valor dels béns s’haurà de RESTAR:

      -   Deutes de l’herència.

      -   Despeses derivades de l’última malaltia i d’enterro o incineració del causant.

      -   Import que correspon per legítima, inclosa el de l’hereu legitimari.

 

** El valor dels béns i dels deutes han de referir-se al moment de la mort del causant i han de descomptar-se del valor dels béns els gravàmens que els afectin, excepte els drets de garantia.

En tot cas no es podrà reduir la quarta falcídia d’aquells llegats de deute pròpia el testador, els ordenats a favor dels legitimaris en concepte de legítima o imputables a aquesta en la part que la cobreixin, els llegats d’aliments i aquells que el testador hagi ordenat que es compleixin íntegrament.

Els legataris poden evitar la reducció dels seus llegats satisfent la quarta part amb diners.

Com es reclama la Quarta Falcídia?

La Quarta Falcídia es pot reclamar extra judicialment o a través dels jutjats. En tot cas, és recomanable que estiguis ben assessorat i puguis comptar amb un expert.

Com a causant, puc prohibir aquest dret?

Sí. La única possibilitat d’eliminar aquest dret és si el causant ha fet constar en el seu testament la prohibició a reclamar aquest dret. En cas contrari, l’hereu podrà reclamar.