Legítma

 • El Desheretament

  El Desheretament és un concepte legal que té efectes estrictament sobre les herències, i comporta l’exclusió d’una persona de l’herència, així com també la privació respecte la part de legítima que per la seva condició li correspondria.

  Causes de Desheretament.

  El Desheretament just es formalitza per la persona que vol desheretar mitjançant testament, codicil o pacte successori. A l’hora de formalitzar-se, s’han d’expressar les causes del desheretament de la manera més extensa i justificada possible per evitar futurs problemes.  

 • La Desheredación

  La Desheredación es un concepto legal que tiene efectos estrictamente para las herencias, y supone la exclusión de una persona de una herencia, así como también la privación de la parte de legítima que por su condición le corresponderia.  

  Causas de Desheredación.

  La Desheredación justa la formaliza la persona que quiere desheredar mediante testamento, codicilo o pacto sucesorio. A la hora de formalizarla, se debe expresar las causas de la desheredación de la manera más extensa y justificada posible para evitar futuros problemas. 

 • La Legítima Catalana

  Què és la legítima?

  La legítima és aquella porció dels béns del testador de la qual no hi pot disposar perquè la llei la reserva per determinats hereus designats per la legislació, anomenats també “hereus forçosos”, podent coincidir aquests amb els hereus designats pel testador o no.

  La legítima depèn en tot cas de la legislació que regeixi a l’herència que estiguem parlant. La designació de legitimaris, la quantia de la mateixa i el període de reclamació variarà depenent de quina sigui la legislació que correspongui. 

  A Catalunya es troba regulada pel Llibre IV del Codi Civil de Catalunya, els articles 451-1 i següents.

 • La Legítima Catalana

  ¿Qué es la legítima?

  La legítima es aquella porción de los bienes del testador de la cual no puede disponer porque la ley la reserva por determinados herederos designados por la legislación, denominados también “herederos forzosos”, pudiendo coincidir estos con los herederos designados por el testador o no.

  La legítima depende en todo caso de la legislación que rija a la herencia que estemos hablando. La designación de legitimarios, la cuantía de la misma y el periodo de reclamación variará dependiendo de qué sea la legislación que corresponda.

  En Cataluña se encuentra regulada por el Libro IV del Código Civil de Cataluña, los artículos 451-1 y siguientes.

 • Tot és Possible 04/02/2020 Herència a Benefici d´Inventari

  Resolem una setmana més en el Consultori legal dubtes sobre Herències i Testaments. Parlem del Pacte Successori, es pot desheretar un fill, i un nét?, que és l'Herència a benefici d'inventari. Quin termini tenim per reclamar la legítima, i reclamar un desheretament.

  Aquí ÀUDIO

 • Tot és Possible 05/06/2019 El Pacto Sucesorio o como blindar la Herencia

  En el consultorio legal del mes de junio nos centramos hablando del Pacto Sucesorio y que significa blindar la Herencia. El Pacto Sucesorio es un contrato que firma por ejemplo un padre / madre con su hijo / hijos, entre conyugues, padres e hijo / hijos, y que  para cambiarlo hace falta que todas las personas que lo crearon y firmaron inicialment lo vuelvan hacer. También hablamos de la Legitima y del Legado.

  Aquí AUDIO

 • Tot és Possible 30/06/2020 El Desheredamiento

  Os dejamos el audio del Consultorio Legal donde hemos hablado de una pregunta cada vez más común ¿Puedo Desheredar a un familiar de mi Testamento?.  Deben reunirse una serie de causas, pero si es posible: ✓ Inexistencia de relación familiar. ✓ Negar alimentación al /la testador /a o a su pareja / ascendientes / descendientes. ✓ Haber maltratado al / la testador / a o a su pareja / ascendientes / descendientes. ✓ Privación de la potestad del progenitor. ✓ Causas de indignidad (artículo 412-3 del Código Civil de Catalunya) .
   
  Es importante hacer constar en el testamento el nombre de la persona a desheredar y justificarlo convenientemente.
   
  El plazo para poder impugnar una Desheredación es de 4 años.
   
  Aquí AUDIO
 • Tot és Possible 30/06/2020 El Desheretament

  Us deixem l'àudio del Consultori legal on hem parlat d'una pregunta cada vegada més comú, puc Desheretar un familiar del meu Testament?. S´han de reunir una sèrie de causes però si es possible: ✓ Inexistència de relació familiar. ✓ Negar alimentació a el / la testador / a o la seva parella / ascendents / descendents. ✓ Haver maltractat el / la testador / a o la seva parella / ascendents / descendents. ✓ Privació de la potestat del progenitor. ✓ Causes d'indignitat (article 412-3 de el Codi Civil de Catalunya).
   
  És important fer constar en el testament el nom de la persona a desheretar i justificar-ho convenientment.
   
  El termini per poder impugnar un Desheretament es de 4 anys.
   
  Aquí ÀUDIO