Acceptar l’Herència a benefici d’inventari

És una forma més d'acceptar l'herència; si bé, aquesta forma ens permet assegurar-nos que no haurem de fer front a aquells deutes que tingués el causant amb el nostre propi patrimoni.

El que es pretén amb aquesta fórmula és que els deutes que tingués el causant es paguin única i exclusivament amb el patrimoni de l'herència.

Així doncs, la diferència entre una herència a benefici d'inventari i una herència acceptada pura i simplement, és que; en el primer cas, l'hereu pagaria els deutes i càrregues del causant només amb els béns que hi ha a l'herència; en el segon cas, l'hereu es converteix en responsable de tots els deutes del causant, responent amb el seu propi patrimoni.

L'inventari es pot fer davant d'un notari o davant del jutge. En l'inventari haurem de concretar tots els drets i accions dels quals es compon l'herència. És important tenir en compte que hi ha uns terminis legals per dur a terme aquest tràmit.

Un cop tenim inventariada l'herència un administrador, que podrà ser l'hereu o un tercer, haurà de custodiar, liquidar el patrimoni fent-se càrrec de les càrregues que hi hagi sobre la mateixa, administrar els béns, pagar als creditors i retre comptes de totes les actuacions.

Un cop liquidats els deutes existents sobre el patrimoni, els béns restants es lliuraran als hereus. Tot i que, a priori, pot semblar un procés farragós, val la pena per quan ens trobem davant herències amb deutes o herències en les quals desconeixem si poden existir deutes.

Si tens qualsevol dubte o necessites assessoria professional a l'hora de rebre una herència, no dubtis en consultar amb ARIASADVOCATS, els nostres advocats experts en dret successori t’assessoraran en cada pas.