Hereus

 • És una forma més d'acceptar l'herència; si bé, aquesta forma ens permet assegurar-nos que no haurem de fer front a aquells deutes que tingués el causant amb el nostre propi patrimoni.

  El que es pretén amb aquesta fórmula és que els deutes que tingués el causant es paguin única i exclusivament amb el patrimoni de l'herència.

  Així doncs, la diferència entre una herència a benefici d'inventari i una herència acceptada pura i simplement, és que; en el primer cas, l'hereu pagaria els deutes i càrregues del causant només amb els béns que hi ha a l'herència; en el segon cas, l'hereu es converteix en responsable de tots els deutes del causant, responent amb el seu propi patrimoni.

 • La Llei 10/2008, de 10 de juliol, del llibre quart del Codi Civil de Catalunya preveu tres tipus de successió: la testada (testament), la intestada (llei) i la contractual.
   
  La successió contractual està prohibida en el sistema del Codi Civil Espanyol (1.271.2 CCE) "sobre l'herència futura no es podrà, però, celebrar altres contractes excepte aquells en els quals es tingui per objecte practicar entre vius la divisió del cabal i altres disposicions particionals, conforme lo establert per l’article 1.056”. 
   
  Així doncs, el CCE només permet la designació d'hereu mitjançant testament, i seria nul • la designació feta en qualsevol altre instrument (Pacte Successori). Es tracta d'un instrument que només s'admet en determinades comunitats autònomes (Catalunya, Aragó i Galícia).
   
 • Qui administra l’herència quan mort el testador, si no es diu res, s’entén que és l’hereu. No obstant, el Codi Civil de Catalunya ofereix al testador la possibilitat de nombrar especialment a una persona de confiança perquè s’ocupi de representar la seva voluntat un cop mori, fent complir i executant la successió de la seva massa hereditària. Aquesta persona és la figura del MARMESSOR. I pot ser tant una persona com una Institució.

  La designació del marmessor es pot fer pel testador en el testament (MARMESSOR testamentari) o bé les persones interessades poden demanar-ho al jutge (MARMESSOR datiu). 

 • La mort d’una persona acostuma a comportar, no només la seva pèrdua, sinó també l’inici d’una infinitat de tràmits farragosos i en molts casos d’alta complexitat. Des d’Arias Advocats, farem una breus síntesis d’alguns dels tràmits més comuns per tramitar les herències del difunt, també l’anomenat “causant”. 
   
  1. Per començar la gestió d’una herència, el primer que necessitarem tenir és el certificat conforme el causant efectivament ha mort. Per fer-ho, s’haurà de sol·licitar al Registre Civil el certificat de defunció original o literal, indicant el nom i cognoms del difunt i la data i lloc de la mort. La sol·licitud s’haurà d’efectuar a partir dels 15 dies posteriors a la data de la defunció i podrà demanar tant de manera presencial, com mitjançant correu o per internet. 
 • Al despatx ARIASADVOCATS ens arriben molts clients que pregunten sobre el testament i la gestió de la seva herència però en molts casos no coneixen la totalitat de drets que els hi pot correspondre per la seva vinculació amb el causant.

  El dret a la Quarta Falcídia és un d’ells.

  Què és la Quarta Falcídia?

 • Incís sobre l’efecte del covid-19 en la tramitació.

  L’adquisició de béns i drets mitjançant herència, llegat o qualsevol altre títol successori són objecte de tributació per una sèrie d’impostos. 

  1.- Principalment, l’IMPOST DE SUCCESSIONS I DONACIONS (ISD) d’àmbit autonòmic. El termini de presentació serà de SIS MESOS a comptar des del dia de la defunció de la persona que causa la successió. 

  En tot cas, es pot sol·licitar una pròrroga de SIS MESOS MÉS pel termini de presentació, sempre i quan es sol·liciti dins els cinc primers mesos del termini de presentació. La pròrroga comporta l’obligació de pagar l’interès de demora corresponent, meritat des de la finalització del període voluntari fins el dia de l’autoliquidació. 

  Mesures a causa del COVID-19

 • Us deixem l'àudio del Consultori legal on hem parlat d'una pregunta cada vegada més comú, puc Desheretar un familiar del meu Testament?. S´han de reunir una sèrie de causes però si es possible: ✓ Inexistència de relació familiar. ✓ Negar alimentació a el / la testador / a o la seva parella / ascendents / descendents. ✓ Haver maltractat el / la testador / a o la seva parella / ascendents / descendents. ✓ Privació de la potestat del progenitor. ✓ Causes d'indignitat (article 412-3 de el Codi Civil de Catalunya).
   
  És important fer constar en el testament el nom de la persona a desheretar i justificar-ho convenientment.
   
  El termini per poder impugnar un Desheretament es de 4 anys.
   
  Aquí ÀUDIO