La Figura del Marmessor

Qui administra l’herència quan mort el testador, si no es diu res, s’entén que és l’hereu. No obstant, el Codi Civil de Catalunya ofereix al testador la possibilitat de nombrar especialment a una persona de confiança perquè s’ocupi de representar la seva voluntat un cop mori, fent complir i executant la successió de la seva massa hereditària. Aquesta persona és la figura del MARMESSOR. I pot ser tant una persona com una Institució.

La designació del marmessor es pot fer pel testador en el testament (MARMESSOR testamentari) o bé les persones interessades poden demanar-ho al jutge (MARMESSOR datiu). 

Capacitat per ser MARMESSOR

Tenen capacitat les persones amb capacitat d’obligar-se (capacitat d’obrar), és a dir, majors d’edat o menors emancipats, així com també Institucions. Estan mancats de capacitat els menors no emancipats i els incapacitats. 

No hi ha incompatibilitat amb la figura de l’hereu, es pot ser MARMESSOR i hereu. 

Tipus de MARMESSOR i funcions 

MARMESSOR particular: el testador li encomana un encàrrec en concret. La seva funció serà complir amb aquest encàrrec, disposant de totes les facultats que calguin per aconseguir-ho. 

MARMESSOR universal: les seves funcions són les que la llei li atribueix i comprèn el compliment de la voluntat total testamentaria fins a l’adjudicació i entrega dels béns (prendre possessió de l’herència, administrar-la, iniciar litigis que es puguin generar…). 

M’han nomenat MARMESSOR...

La figura del MARMESSOR és un càrrec voluntari, és a dir, es pot acceptar o renunciar al mateix. 

Un cop requerit notarialment per algun hereu o persona interessada en l’herència, ha de pronunciar-se sobre si l’accepta o no. Si no es dóna cap resposta dins el mes següent a la notificació, s’entén que hi renuncia. 

A més a més té caràcter renunciable, és a dir, un cop acceptat el càrrec es pot renunciar al mateix sempre al·legant una justa causa, la qual haurà de ser valorada judicialment. 

És important tenir en compte que és un càrrec personalíssim, per tant, no es pot delegar el càrrec, llevat que el testador ho hagués autoritzat expressament. 

Reemborsament de despeses generades i dret a una retribució

El testador pot ordenar una RETRIBUCIÓ determinada o que l’exercici del càrrec sigui gratuït. 

En cas que no s’acordi res, s’aplicarà l’article 429-5:

  • MARMESSORS universals: tindran el dret a percebre el 5% del valor de l’actiu hereditari líquid.
  • MARMESSORS particulars: tindran el dret a percebre el 2% del valor o dels béns objecte de partició. 
  • Si s’exerceix professionalment, els honoraris que esdevinguin per la prestació de serveis s’imputen al percentatge anterior. 

Els llegats o demés disposicions a favor dels marmessors no s’imputen a la seva retribució, excepte quan el causant disposi una altra cosa. 

Les DESPESES que s’originin per l’actuació dels marmessors, corren a càrrec de l’herència. Els MARMESSORS tenen dret al reemborsament de les despeses ocasionades per l’exercici de la seva funció.