Codi Civil Català

  • Qui administra l’herència quan mort el testador, si no es diu res, s’entén que és l’hereu. No obstant, el Codi Civil de Catalunya ofereix al testador la possibilitat de nombrar especialment a una persona de confiança perquè s’ocupi de representar la seva voluntat un cop mori, fent complir i executant la successió de la seva massa hereditària. Aquesta persona és la figura del MARMESSOR. I pot ser tant una persona com una Institució.

    La designació del marmessor es pot fer pel testador en el testament (MARMESSOR testamentari) o bé les persones interessades poden demanar-ho al jutge (MARMESSOR datiu).