Quins impostos hem de tenir en compte quan rebem una Herència?

Incís sobre l’efecte del covid-19 en la tramitació

L’adquisició de béns i drets mitjançant herència, llegat o qualsevol altre títol successori són objecte de tributació per una sèrie d’impostos. 

1.- Principalment, l’IMPOST DE SUCCESSIONS I DONACIONS (ISD) d’àmbit autonòmic. El termini de presentació serà de SIS MESOS a comptar des del dia de la defunció de la persona que causa la successió. 

En tot cas, es pot sol·licitar una pròrroga de SIS MESOS MÉS pel termini de presentació, sempre i quan es sol·liciti dins els cinc primers mesos del termini de presentació. La pròrroga comporta l’obligació de pagar l’interès de demora corresponent, meritat des de la finalització del període voluntari fins el dia de l’autoliquidació. 

Mesures a causa del COVID-19

L’Agència Tributària de Catalunya preveu a l’article 14 el Decret llei 7/2020, de 17 de març, la SUSPENSIÓ dels terminis de presentació i ingrés de tributs propis de la Generalitat de Catalunya i dels tributs cedits, fins que es deixi sense efecte l’estat d’alarma establert en el Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per la gestió de la situació de crisi sanitària provocada pel COVID-19.

Així, es REPRENDRAN els terminis el dia següent a la finalització de l’estat d’alarma. 

L’anterior s’aplica sense perjudici de que el ciutadà pugui tributar l’impost a través de la tramitació telemàtica que resta a disposició de la ciutadania, i que permet tributar els impostos sense desplaçament físic. ARIASADVOCATS com a despatx professional, disposem de la certificació digital per tal de tramitar els impostos dels nostres clients, sense requerir la seva mobilitat. 

Estan subjectes a l’impost:

  • Herència i llegat. 
  • Donació per causa de mort
  • Contractes o pactes successoris 
  • Quanties que entreguen les empreses i entitats als familiars del treballadors difunts, amb ànim de liberalitat i sempre que no hagin de tributar com a assegurança, ni per IRPF. 
  • Quanties percebudes a causa dels contractes d’assegurança de vida, quan la persona contractant o l’assegurada difunta sigui una persona diferent a la beneficiaria. 

L’impost ofereix certes reduccions i bonificacions que s’aplicaran i variaran segons: el grau de parentalitat entre l’adquirent i el causant; quan l’adquirent pateix un grau de minusvalidesa igual o superior a 33% o sigui d’edat igual o superior a 75 anys; en cas d’adquirir béns i drets relacionats amb l’activitat econòmica del difunt; o en cas d’adquirir participacions en entitats. 

2.- En segon lloc, es tributa per l’IMPOST SOBRE L’INCREMENT DE VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA (IIVTNU), conegut com IMPOST DE PLUSVÀLUA, d’àmbit municipal. El termini per tributar aquest impost és de SIS MESOS des de la data de defunció, prorrogables a UN ANY sempre i quan es sol·liciti la pròrroga del mateix dins aquests primers sis mesos.

Mesures a causa del COVID-19

L’Institut Municipal d’Hisenda de Barcelona ha establert un nou període de pagament que podrà ser o bé en el termini establert segons l’impost, o bé fins el 3 de juliol de 2020. Recorda, però, que els terminis per obtenir l’autoliquidació NO VARIEN, sino que únicament s’ajorna el termini per fer el pagament (03/07/2020). 

Està subjecte a l’impost: l’adquisició d’un dret real sobre un bé immoble de naturalesa urbana, no els de naturalesa rústica, que hagi estat objecte d’increment del valor del seu sòl. 

L’impost també ofereix de certes reduccions i bonificacions quan el bé immoble que s’adquireix fós la vivenda habitual del causant, o ho hagués estat qualsevol dia dels anteriors cinc anys a la seva mort; quan el bé immoble adquirit fos un local en el qual el causant, a títol individual, exercia de forma habitual personal i directe activitats empresarials o professionals, sempre i quan per part de l’adquirent mantingui el bé immoble en el seu patrimoni i exerceixi una activitat econòmica en el mateix local de manera individual habitual i directe durant els cinc anys següents a la defunció.