Impostos

 • El BOE recull el Decret Llei 14/2020 que ajorna un mes la presentació i autoliquidació d'IVA, IRPF i l´Impost de Societats per a Pymes i Autònoms amb menys de 600.000 euros de facturació.

  La norma estableix que aquests col·lectius no hauran de presentar aquests pagaments tributaris a l'abril, com és habitual, sinó que estén el termini un mes fins al 20 de maig per mitigar l'impacte econòmic provocat per la crisi de l'COVID-19.

  En el cas de declaracions domiciliades, el termini s'amplia també un mes i passa de l'15 d'abril a l'15 de maig.

  Document oficial AQUÍ

   

 • Avui hem fet connexió telefònica amb el magazín Ben Trobats per parlar sobre la deliberació del Tribunal Suprem de qui ha de pagar l´impost de les Hipoteques. (des del minut 05:05 al minut 10:02).
   
  Aquí VÍDEO

 • La Llei 10/2008, de 10 de juliol, del llibre quart del Codi Civil de Catalunya preveu tres tipus de successió: la testada (testament), la intestada (llei) i la contractual.
   
  La successió contractual està prohibida en el sistema del Codi Civil Espanyol (1.271.2 CCE) "sobre l'herència futura no es podrà, però, celebrar altres contractes excepte aquells en els quals es tingui per objecte practicar entre vius la divisió del cabal i altres disposicions particionals, conforme lo establert per l’article 1.056”. 
   
  Així doncs, el CCE només permet la designació d'hereu mitjançant testament, i seria nul • la designació feta en qualsevol altre instrument (Pacte Successori). Es tracta d'un instrument que només s'admet en determinades comunitats autònomes (Catalunya, Aragó i Galícia).
   
 • El Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'Estat d'Alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, en la disposició addicional tercera disposa que es suspenen termes i s'interrompen terminis per a la tramitació dels procediments de les entitats del sector públic. El còmput dels terminis es reprendrà en el moment en què perdi vigència el present Reial decret.

  El sistema tributari espanyol es divideix a grans trets en impostos estatals, autonòmics i municipals. Se'ns ha informat per part de les autoritats que passarà amb els impostos estatals, veient alguns d'ells suspesos i altres, simplement, ampliats els seus terminis de presentació i / o pagament.

  Però què passa amb els impostos autonòmics i municipals?

 • Incís sobre l’efecte del covid-19 en la tramitació.

  L’adquisició de béns i drets mitjançant herència, llegat o qualsevol altre títol successori són objecte de tributació per una sèrie d’impostos. 

  1.- Principalment, l’IMPOST DE SUCCESSIONS I DONACIONS (ISD) d’àmbit autonòmic. El termini de presentació serà de SIS MESOS a comptar des del dia de la defunció de la persona que causa la successió. 

  En tot cas, es pot sol·licitar una pròrroga de SIS MESOS MÉS pel termini de presentació, sempre i quan es sol·liciti dins els cinc primers mesos del termini de presentació. La pròrroga comporta l’obligació de pagar l’interès de demora corresponent, meritat des de la finalització del període voluntari fins el dia de l’autoliquidació. 

  Mesures a causa del COVID-19

 • Obrim el Consultori legal amb el gir històric sobre el pagament d'impostos que ha determinat el Tribunal Suprem en les hipoteques. També parlem de les hipoteques que tenen afegida una clàusula abusiva com és l'IRPH o la Clàusula Sòl. I per acabar expliquem qui té dret a la legítima en un testament.
   
  Aquí ÀUDIO