Impost successions

 • L’aixovar domèstic a l’Impost de Successions

  En el càlcul de l’Impost de Successions partim de la base imposable de totes aquelles adquisicions de béns i drets que una persona percep a causa de la mort d’una altra persona. Es refereix a la suma del valor real de tots aquells béns i drets que constitueixen l’herència. No obstant, a aquesta suma se l’inclou sempre el parament domèstic de l’herència. 

 • Incís sobre l’efecte del covid-19 en la tramitació.

  L’adquisició de béns i drets mitjançant herència, llegat o qualsevol altre títol successori són objecte de tributació per una sèrie d’impostos. 

  1.- Principalment, l’IMPOST DE SUCCESSIONS I DONACIONS (ISD) d’àmbit autonòmic. El termini de presentació serà de SIS MESOS a comptar des del dia de la defunció de la persona que causa la successió. 

  En tot cas, es pot sol·licitar una pròrroga de SIS MESOS MÉS pel termini de presentació, sempre i quan es sol·liciti dins els cinc primers mesos del termini de presentació. La pròrroga comporta l’obligació de pagar l’interès de demora corresponent, meritat des de la finalització del període voluntari fins el dia de l’autoliquidació. 

  Mesures a causa del COVID-19

 • Posem al dia als oients sobre les noves modificacions de l'Impost de Successions amb la recent Llei 5/2020. L'impost ja s'aplica per totes aquelles defuncions que tinguin data des de l'1 de maig de 2020, les quals veuran altament augmentada la quantia a pagar, sobretot en els casos dels fills majors de 21 anys i les parelles o pares hereus. Parlem de la importància - ara més que mai - en fer una bona planificació del testament per tal de prevenir un impacte fiscal excessiu.

  Àudio AQUÍ

   

 • En el Consultori legal d'aquesta setmana hem parlat d'Herències, Testaments, Legítima i Impostos. Qui són els hereus d'una persona morta, qui són els hereus legals, quants graus de parentiu hi ha. Donem resposta a preguntes i consultes dels oients, i sobretot i molt important recomanem fer sempre un Testament podent aquest ser canviat segons la situació de la vida i les relacions familiars.

  Aquí ÀUDIO

 • En el consultori legal d'avui parlem de temes legals relacionats amb l'habitatge, tal com el lloguer d'habitatges, assegurances de llar i impost de successions.

  Aquí ÀUDIO