Com ordenar una Herència. El pacte Successori.

La Llei 10/2008, de 10 de juliol, del llibre quart del Codi Civil de Catalunya preveu tres tipus de successió: la testada (testament), la intestada (llei) i la contractual.

La successió contractual està prohibida en el sistema del Codi Civil Espanyol (1.271.2 CCE) "" sobre l'herència futura no es podrà, però, elaborar Altres Contractes que Aquells l'Objecte sigui practicar entre vius la divisió d'un cabal i Disposicions particionals, conforme al que disposa l'article 1056 ".
 
Així doncs, el CCE només permet la designació d'hereu mitjançant testament, pel que seria nul • la designació feta en qualsevol altre instrument (pacte successori). Es tracta d'un instrument que només s'admet en determinades comunitats autònomes (Catalunya, Aragó i Galícia).

El pacte successori es troba regulat en els articles 431-1 a 431-17 del Codi Civil de Catalunya; podríem definir-lo com un acord de voluntats (entre dues o més persones) que produeix efectes vinculants. Amb caràcter general direm que el pacte successori és irrevocable (amb excepcions), a diferència del testament. I que, aquest contracte fet en vida no es pot modificar, sinó és amb l'acord de tots els contractants.

Com a mínim han de ser dues persones i obligatòriament han de tenir una determinada relació de parentiu (art.431.2 CCCat):
- Cònjuge o futur cònjuge
- Convivent en unió de parella estable
- Parents en línia recta sense limitació de grau (pare - fills) o línia col • lateral, fins a quart grau, tant de consanguinitat com afinitat (germans - cosins - oncles - nebots)
- Parents de consanguinitat en línia directa (sogre) o en línia col • lateral, dins el segon grau, de l'altre cònjuge o convivent (cunyat)

No obstant això, el destinatari o beneficiari del pacte successori pot ser o no ser un familiar. Podria, fins i tot, ser una fundació o societat.

A diferència del testament, que és un acte unilateral, personalíssim i revocable; els pactes successoris són un contracte entre dues o més persones, que regula una successió, de manera que només es podrà modificar i resoldre mitjançant acord dels atorgants; sent irrevocable unilateralment; llevat:
- Revocació unilateral (431-14 CCCat) per:
o Causes pactades expressament
o Incompliment càrregues imposades a l'afavorit
o Impossibilitat de compliment de la finalitat que va ésser determinant del pacte o d'alguna de les seves disposicions
o Esdeveniment d'un canvi substancial, sobrevingut i imprevisible, de les circumstàncies que van constituir el fonament.
- Revocació per indignitat successòria (431-13 CCCat).

En definitiva en un pacte successori es pot ordenar la successió amb la mateixa extensió que en un testament (431-5 CCCat):
- Es poden fer heretaments (o pactes d'institució d'hereu),
- Atribucions particulars (assimilables als llegats del testament),
- Es poden imposar càrregues (com la cura i atenció d'algun dels atorgants o de tercers),
- Designar marmessors, administradors i partidors comptadors,
- Renunciar a determinats drets successoris (amb algunes limitacions).

Ara bé, a diferència del testament, el pacte successori és un negoci formal, ad solemnitatem; per la qual cosa requereix necessàriament que el seu atorgament sigui en escriptura pública, en cas contrari seria nul (art. 431-9.1 CCCat) i invàlid (art. 431-7.1 CCCat). Aquests pactes successoris s'han de fer constar en el Registre General d'Actes d'Última Voluntat. A aquests efectes, el notari que autoritzi l'escriptura ha de practicar la notificació corresponent (Art. 431-8.1 CCCat).

Així mateix en vida del causant podrem:
- Inscriure en el RP els heretaments i atribucions particulars ordenats en pacte successori. (Art. 431-8.2 CCCat).
- Anotar en els assentaments corresponents del llibre registre d'accions nominatives o del llibre registre de socis les accions nominatives o participacions socials objecte del pacte successori (art. 431-8.3 CCCat).
- Inscriure en el RM el manteniment i continuïtat de l'empresa familiar atorgada en pacte successori. (431-8.4 CCCat)
 
Finalment i no menys important, assenyalar que la crisi matrimonial dels atorgants no afecta el pacte successori, llevat de pacte en contra, o llevat que s'hagi fet una atribució a favor del cònjuge o convivent (o dels seus parents) que no s'hagués fet de no ser per raó de matrimoni o convivència (431-17 CCCat)