Herències


Vols ordenar la teva herència i no saps com fer-ho? Et trobes que has d’acceptar-ne una i no saps com has d’actuar? Nosaltres t’ajudem.

Quan una persona mor deixa tot un conjunt de béns orfes, aquests conformen l’herència i aquesta, passarà a ser dels hereus en cas que l’acceptin.

Com puc ordenar la meva herència?
Podem determinar qui adquirirà la nostra herència i els nostres béns concrets per mitjà del testament i del pacte successori.

Què són el TESTAMENT i el PACTE SUCCESSORI?
- Un TESTAMENT és un escrit notarial pel que una persona estableix el destí dels seus béns pel moment que mori i es pot modificar tantes vegades com es vulgui.
- Un PACTE SUCCESSORI també és un escrit notarial en el que dues o més persones poden convenir la successió de qualsevol d’elles, però aquest, no es podrà modificar a no ser que hi hagi el consentiment de les dues parts.

El pacte succesori, la millor manera d’endreçar la succesió.

Qui pot reclamar la llegítima?
La llegítima és un dret que tenen els fills i, en el cas que no es tinguin fills, els pares del causant, pel que es pot reclamar la quarta part del total l’herència.
La poden reclamar, en primer lloc, els fills del causant. En cas que aquests faltin o no puguin acceptar l’herència, la podran reclamar els descendents d’aquests. I en cas que no hagi descendència, els pares del causant.

Puc desheretar algú?
Sí, per mitjà de l’anomenat desheretament, amb el que privem a qui tingui dret a la llegítima sempre que s’hagin donat una serie de causes enumerades en la Llei.


 

Testament Hològraf (de pròpia mà)

El testament hològraf és el que fa el testador de pròpia mà, sent aquest tipus de disposicions vàlides legalment sempre que compleixin els requisits establerts en el Codi Civil Català, i que a continuació passem a relacionar:
 
  • Escrit i signat de manera autògrafa pel testador.
  • Amb indicació del lloc i la data de l'atorgament.
  • Atorgat per un major d'edat o un menor emancipat.
  • En el cas que contingui paraules ratllades, esmenades, afegides o entre línies, s’han de salvar amb la signatura de l'atorgant. 

Nua Propietat, Usdefruit i Plena Propietat

És molt comú pensar que el fet de tenir la propietat d'un bé significa poder disposar de manera lliure del mateix. No obstant, això no sempre és així, sinó que hem de saber diferenciar bé els diferents elements que componen la propietat i identificar en quins tenim dret i en quins no.
 

Primers passos en la gestió d´una Herència

La mort d’una persona acostuma a comportar, no només la seva pèrdua, sinó també l’inici d’una infinitat de tràmits farragosos i en molts casos d’alta complexitat. Des d’Arias Advocats, farem una breus síntesis d’alguns dels tràmits més comuns per tramitar les herències del difunt, també l’anomenat “causant”. 
 
1. Per començar la gestió d’una herència, el primer que necessitarem tenir és el certificat conforme el causant efectivament ha mort. Per fer-ho, s’haurà de sol·licitar al Registre Civil el certificat de defunció original o literal, indicant el nom i cognoms del difunt i la data i lloc de la mort. La sol·licitud s’haurà d’efectuar a partir dels 15 dies posteriors a la data de la defunció i podrà demanar tant de manera presencial, com mitjançant correu o per internet. 

Planificació de l´Herència

La no supressió de l'Impost de Successions i Donacions i la seva tendència a l'alça en les Comunitats Autònomes fa que sigui imprescindible una correcta planificació financera i fiscal de l'herència, sigui quina sigui la nostra situació patrimonial i familiar, evitant amb això costos innecessaris i sorpreses als futurs hereus, que en ocasions es veuen en la necessitat de malvendre els béns per fer front a l'herència o fins i tot renunciar a la mateixa.
 
Planificar la nostra herència;
 
Ens permet decidir qui volem que siguin els nostres hereus en la successió, en cas contrari serà la llei qui determini aquests hereus (successió intestada). Alguns dels instruments per planificar la nostra herència són:
 

Com ordenar una Herència. El pacte Successori.

La Llei 10/2008, de 10 de juliol, del llibre quart del Codi Civil de Catalunya preveu tres tipus de successió: la testada (testament), la intestada (llei) i la contractual.

La successió contractual està prohibida en el sistema del Codi Civil Espanyol (1.271.2 CCE) "" sobre l'herència futura no es podrà, però, elaborar Altres Contractes que Aquells l'Objecte sigui practicar entre vius la divisió d'un cabal i Disposicions particionals, conforme al que disposa l'article 1056 ".
 
Així doncs, el CCE només permet la designació d'hereu mitjançant testament, pel que seria nul • la designació feta en qualsevol altre instrument (pacte successori). Es tracta d'un instrument que només s'admet en determinades comunitats autònomes (Catalunya, Aragó i Galícia).