Herències


Vols ordenar la teva herència i no saps com fer-ho? Et trobes que has d’acceptar-ne una i no saps com has d’actuar? Nosaltres t’ajudem.

Quan una persona mor deixa tot un conjunt de béns orfes, aquests conformen l’herència i aquesta, passarà a ser dels hereus en cas que l’acceptin.

Com puc ordenar la meva herència?
Podem determinar qui adquirirà la nostra herència i els nostres béns concrets per mitjà del testament i del pacte successori.

Què són el TESTAMENT i el PACTE SUCCESSORI?
- Un TESTAMENT és un escrit notarial pel que una persona estableix el destí dels seus béns pel moment que mori i es pot modificar tantes vegades com es vulgui.
- Un PACTE SUCCESSORI també és un escrit notarial en el que dues o més persones poden convenir la successió de qualsevol d’elles, però aquest, no es podrà modificar a no ser que hi hagi el consentiment de les dues parts.

El pacte succesori, la millor manera d’endreçar la succesió.

Qui pot reclamar la llegítima?
La llegítima és un dret que tenen els fills i, en el cas que no es tinguin fills, els pares del causant, pel que es pot reclamar la quarta part del total l’herència.
La poden reclamar, en primer lloc, els fills del causant. En cas que aquests faltin o no puguin acceptar l’herència, la podran reclamar els descendents d’aquests. I en cas que no hagi descendència, els pares del causant.

Puc desheretar algú?
Sí, per mitjà de l’anomenat desheretament, amb el que privem a qui tingui dret a la llegítima sempre que s’hagin donat una serie de causes enumerades en la Llei.


 

La nova Llei 8/2021 ens facilita la compravenda immediata d'un immoble Heretat

Què ens deia l’article 28 de la Llei Hipotecària?
 
Fins ara, quan s’adquiria un bé immoble per herència, la seva inscripció al Registre de la Propietat havia d’estar subjecte a l’article 28 de la Llei Hipotecària, el qual exigia la suspensió dels efectes de la propietat front a tercers fins transcorreguts DOS ANYS des de la defunció. 
 
La raó de ser d’aquest article és la possibilitat de que apareguessin més hereus o legitimaris de l’herència que poguessin reclamar els seus drets successoris respecte la mateixa. 
 
La limitació de l’article 28 LH comportava que les inscripcions de la propietat dels béns adquirits per herència es fessin incorporant una anotació preventiva de que l'immoble estava subjecte a la clàusula de l’article 28. 
 

L’Audiència Provincial de Badajoz recolza la capacitat per testar de les persones amb discapacitat reconeguda, sense privar-les de forma anticipada del seu dret

El Jutjat de Primera Instància nº4 de Badajoz va dictar sentència l’abril del 2013 mitjançant la qual es privava a una persona, sobre la qual s’havia reconegut una discapacitat física-psíquica del 70%, la seva facultat de testar.

La legislació espanyola preveu que, en cas que una persona incapaç no tingui cap sentència que es pronunciï sobre la seva capacitat de testar, s’entendrà que es podrà autoritzar el seu testament sempre i quan el Notari designi dos testimonis que la testadora incapaç prèviament reconegui. En el present cas, però, la sentència directament li prohibia al/la incapaç el poder testar. 

El Pacte Successori i els seus efectes Fiscals

La Llei 10/2008, de 10 de juliol, del llibre quart del Codi Civil de Catalunya preveu tres tipus de successió: la testada (testament), la intestada (llei) i la contractual.
 
La successió contractual està prohibida en el sistema del Codi Civil Espanyol (1.271.2 CCE) "sobre l'herència futura no es podrà, però, celebrar altres contractes excepte aquells en els quals es tingui per objecte practicar entre vius la divisió del cabal i altres disposicions particionals, conforme lo establert per l’article 1.056”. 
 
Així doncs, el CCE només permet la designació d'hereu mitjançant testament, i seria nul • la designació feta en qualsevol altre instrument (Pacte Successori). Es tracta d'un instrument que només s'admet en determinades comunitats autònomes (Catalunya, Aragó i Galícia).
 

Nova valoració de l’aixovar domèstic a efectes del càlcul de l’Impost de Successions

L’aixovar domèstic a l’Impost de Successions

En el càlcul de l’Impost de Successions partim de la base imposable de totes aquelles adquisicions de béns i drets que una persona percep a causa de la mort d’una altra persona. Es refereix a la suma del valor real de tots aquells béns i drets que constitueixen l’herència. No obstant, a aquesta suma se l’inclou sempre el parament domèstic de l’herència. 

El Desheretament

El Desheretament és un concepte legal que té efectes estrictament sobre les herències, i comporta l’exclusió d’una persona de l’herència, així com també la privació respecte la part de legítima que per la seva condició li correspondria.

Causes de Desheretament.

El Desheretament just es formalitza per la persona que vol desheretar mitjançant testament, codicil o pacte successori. A l’hora de formalitzar-se, s’han d’expressar les causes del desheretament de la manera més extensa i justificada possible per evitar futurs problemes.  

Acceptar l’Herència a benefici d’inventari

És una forma més d'acceptar l'herència; si bé, aquesta forma ens permet assegurar-nos que no haurem de fer front a aquells deutes que tingués el causant amb el nostre propi patrimoni.

El que es pretén amb aquesta fórmula és que els deutes que tingués el causant es paguin única i exclusivament amb el patrimoni de l'herència.

Així doncs, la diferència entre una herència a benefici d'inventari i una herència acceptada pura i simplement, és que; en el primer cas, l'hereu pagaria els deutes i càrregues del causant només amb els béns que hi ha a l'herència; en el segon cas, l'hereu es converteix en responsable de tots els deutes del causant, responent amb el seu propi patrimoni.

La Figura del Marmessor

Qui administra l’herència quan mort el testador, si no es diu res, s’entén que és l’hereu. No obstant, el Codi Civil de Catalunya ofereix al testador la possibilitat de nombrar especialment a una persona de confiança perquè s’ocupi de representar la seva voluntat un cop mori, fent complir i executant la successió de la seva massa hereditària. Aquesta persona és la figura del MARMESSOR. I pot ser tant una persona com una Institució.

La designació del marmessor es pot fer pel testador en el testament (MARMESSOR testamentari) o bé les persones interessades poden demanar-ho al jutge (MARMESSOR datiu).