Qui té dret a la Legítima a Catalunya?

Els legitimaris a Catalunya poden ser:
 
- Els fills del mort i els descendents d'aquests (art. 451.3 CCCat)
 
Són legitimaris tots els fills del causant per parts iguals.
 
També poden ser legitimaris els nets en els supòsits en els quals els seus pares hagin premort, els hagin desheretat justament, els hagin declarat indignes o es trobin absents.
 
Afegir que, els fills adoptats són legitimaris respecte als seus pares adoptius, no respecte als seus pares biològics.
 
IMPORTANT! Si el legitimari renúncia a la legítima no passa als seus fills.
 
- Mancant fills i descendents d'aquests (nets), seran els pares del mort (art. 451.4 CCCat)
 
Si el mort no té descendents que li hagin sobreviscut, són legitimaris tots dos progenitors (pare i mare) per meitats.
 
Si només sobreviu un progenitor (pare o mare) li correspondrà a aquest/a la legítima íntegrament.
 
Si sobreviuen els dos progenitors (pare i mare) però un d'ells ha estat desheretat justament o declarat indigne, la legítima correspondrà íntegrament a l'altre.
 
Afegir que, els pares no tindran dret a la legítima dels seus fills si aquests tenen descendents que hagin estat desheretats justament o declarats indignament. Ja que la llei no ho preveu.
 
Finalment dir que, a Catalunya no existeix la legitima del cònjuge, però si existeixen altres drets especialment concedits al vidu/a.
 
QUAN CADUDA LA LEGÍTIMA A CATALUNYA?  
Els terminis en dret són molt importants i en matèria de legítima no és una excepció.
 
El termini per a exigir la legítima o el suplement de legitima prescriu (finalitza) als 10 anys des de la defunció del causant.
 
IMPORTANT! Aquelles defuncions que s'hagin produït abans de l'1 de gener de 2009 prescriuen als 15 anys de la defunció.
 
Aquests terminis poden veure's suspesos quan l'obligat al pagament sigui un dels pares, reiniciant-se a la defunció d'aquest últim, sense perjudici del termini de preclusió dels 30 anys, que serà el termini màxim.
 
COM FER UNA RENÚNCIA A LA LEGÍTIMA?  
El legitimari només podrà renunciar a la seva legítima una vegada s’hagi produït la defunció del causant.
 
L'hereu forçós no pot renunciar a la legítima en vida del causant; de produir-se aquesta renúncia seria nul·la.
 
El Codi Civil sanciona amb nul·litat absoluta l'acord entre el causant i el seu legitimari, així com la renúncia pactada abans de l'obertura de la successió.
 
QUINA QUANTITAT ÉS LA LEGÍTIMA?  
La quantia de la legítima és la quarta part de l'herència calculada aplicant una sèrie de regles.
 
Per a poder calcular la legítima haurem de realitzar una sèrie d'operacions sobre els béns de l'herència:
 
1) Hem de valorar tots els béns en el moment de la defunció i descomptar els deutes que tingués el causant, així com les despeses d'última malaltia i/o enterrament.
 
2) A l'import que resulti haurem de sumar-li tots aquells béns que el causant:
 
                 a. Hagi donat o venut gratuïtament (vendes simulades) durant els 10 anys anteriors a la seva defunció,
                 b. Donacions a fills per a adquirir el seu primer habitatge o iniciar un negoci i
                 c. Qualsevol altra atribució en pacte successori.
 
El que es pretén és evitar que el mort pugui buidar de contingut l'herència en perjudici dels legitimaris.
 
Després de realitzar aquestes dues operacions obtenim el que es coneix amb el nom de CABAL LÍQUID HEREDITARI, i d'aquest patrimoni net s'extreu el 25% o quarta part, és a dir, la LEGÍTIMA.
 
COM RECLAMAR LA LEGÍTIMA A CATALUNYA?  
La reclamació de la legítima pot iniciar-se per la via extrajudicial i tramitar-se davant notari mitjançant escriptura pública. O bé en els jutjats, si no existeix consens entre les parts, mitjançant l'oportuna demanda civil, a fi de sol·licitar la reclamació d'aquesta.
 
Aquesta legitima es podrà exigir mitjançant la reclamació directa als hereus o persones designades pel mort i haurà de pagar-se amb diners i/o béns de l'herència.
 
Si els hereus no disposessin de diners o béns de l'herència per a cobrir la legitima, podrem sol·licitar la reducció de llegats o donacions que s'haguessin realitzat a tercers per inoficioses. Aquesta acció de reducció prescriu (finalitza) als quatre anys de la defunció del causant.
 
IMPORTANT! Recordem que la reclamació de legitima prescriu als 10 anys (15 anys per a aquells que haguessin mort abans de l'1 de gener de 2019), però la reducció dels llegats o donacions prescriu als 4 anys.