Ja estàs al corrent del nou valor de referència per la compravenda i adquisició dels immobles?

Arrel de la Llei d’11/2021, s’estableixen nous valors mínims en la base imposable dels impostos que se’n deriven per les compravendes i/o adquisicions per herència de béns immobles, amb la finalitat de liquidar per un valor més aproximat al valor real del que es transmet : el VALOR DE REFERÈNCIA.

  • Sobre la Llei 11/2021 i el seu objectiu.

El passat 10 de juliol de 2021 es va publicar la Llei 11/2021, de 9 de juliol, de mesures de prevenció i lluita contra el frau fiscal, mitjançant la qual s’adapta la Directiva de la Unió Europea 2016/1164, del Consell Europeu, de 12 de juliol de 2016.

Entre altres objectius, una de les finalitats d’aquesta nova llei és evitar que es pugui manipular la tributació en la transmissió/adquisició de béns immobles. 

  • Què és el valor de referència dels immobles?

Si bé fins ara el valor mínim a l’hora de tributar no tenia en compte el valor real de l’immoble; la Llei 11/2021 regula una nova normativa respecte la base imposable de l’impost i estableix un nou valor mínim de l’immoble en qüestió, el “valor de referència”, el qual s’ha calculat a partir del valor de mercat actual d’aquest.  

El valor de referència es troba a la seu del Cadastre, i es pot obtenir amb la referència cadastral de l’immoble en qüestió.

  • I, com incideix?

La nova regulació incideix directament en la tributació tant de l’Impost de Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats (ITP i AJD) com també en la liquidació de l’Impost de Successions i Donacions (ISD). 

A partir de l’1 de gener de 2022, la nova base imposable per l’ITP i AJD i ISD haurà de ser la corresponent a la major entre les magnituds següents:

  • Valor de referència.
  • Valor declarat en l’escriptura.
  • Preu o contraprestació pactada.

Per tant, per molt que en l’escriptura fem constar un valor diferent, si el valor de referència que fixa el Cadastre és major, liquidarem per aquest últim.

  • I què passa si no estic conforme amb el valor de referència?

Si bé fins ara li corresponia a l’Administració provar que l'immoble tenia un altre valor al que el contribuent utilitzava per tributar, amb la nova llei s’ha invertit la càrrega de la prova i correspon al contribuent acreditar que l'immoble té un valor diferent al valor de referència. 

Hi haurà dues maneres per contradir el valor de referència, ambdues però requeriràn un informe pericial sobre el valor que es proposa:

  1. S’autoliquida pel valor de referència i després s’impugna amb una taxació pericial que justifiqui un altre valor.  
  2. S’autoliquida pel valor que el contribuent considera i, un cop l’Administració efectuï la comprovació dels valors, s’impugna.