Les reduccions més aplicades a l´impost de Successions i Donacions

 
Quan adquirim béns o drets per herència o bé quan els adquirim per donació necessitem fer front a l'Impost de successions i donacions per poder adjudicar-nos precisament allò que rebem, amb independència d'altres impostos que possiblement meritessin. En aquest article ens centrem concretament en la modalitat de successions, és a dir, a la part de limpost que grava les adquisicions per herència, arribat o qualsevol altre títol successori.
 
Limport resultant de limpost de successions i donacions és progressiu, això significa que varia en funció de la quantitat que adquirim, per tant, com més gran la guany patrimonial major serà limpacte fiscal. No obstant això, hem de tenir en compte la possibilitat d'aplicar reduccions, de manera que la quota tributària l'obtindrem realitzant la següent operació:
 
Base imponible – Reduccions = Base liquidable
 
Com es pot observar, les reduccions ens permeten reduir la base liquidable, de manera que és aconsellable fer una valoració prèvia per determinar si alguna o algunes d'elles poden ser aplicables, ja que si és així, mitigarem la deuda tributària. En aquest sentit, farem una breu explicació de les reduccions més habituals aplicades a Catalunya.
 
Reducció per parentiu: És un tipus de reducció que s'aplica en funció del grau de parentiu que mantenen la persona difunta i l'adquirent, de manera que cada grau és un grup i en funció del grup s'aplica una reducció o un altre .
 
a) Grup I: adquisicions per descendents menors de 21 anys. Aplicable fins a un límit de 196.000 euros.
 
b) Grup II: adquisicions per descendents de 21 anys o més, cònjuge, parella estable i ascendents.
 
- Cònjuge o parella estable: 100.000 euros.
 
- Fill: 100.000 euros.
 
- Resta de descendents: 50.000 euros.
 
– Ascendents: 30.000 euros.
 
c) Grup III: adquisicions per col·laterals de segon i tercer grau i per ascendents i descendents per afinitat. 8.000 euros.
 
A partir del quart grau ja no és aplicable la reducció per parentiu.
 
 
Si tens dubtes sobre els graus consulta el següent enllaç 🡪 Fes click aquí GRAUS DE PARENTIU
 
 
Reducció per discapacitat: Aquesta reducció és susceptible daplicació per aquells adquirents que tenen reconegut un grau de minusvalidesa i de la mateixa manera que amb la reducció de parentiu, depenent daquest grau la reducció serà una o altra.
 
a) Si el grau de minusvalidesa és igual o superior al 33%, correspon una reducció de 275.000 euros.
 
b) Si el grau de minusvalidesa és igual o superior al 65%, correspon a una reducció de 650.000 euros.
 
És important plasmar la discapacitat a limport acreditant-la a través duna resolució de lICASS, de lINSS o bé per sentència dincapacitació legal.
 
Reducció per a persones grans: Aquest tipus de reducció és de 275.000 euros i s'aplica a les persones que per la relació amb el difunt es troben dins del grup II i que tenen 75 anys o més. De la mateixa manera és aplicable a les adquisicions per causa de mort entre membres d'una relació de convivència d'ajuda mútua, però cal destacar que és incompatible amb la reducció per discapacitat, de manera que si concorren els pressupòsits per poder aplicar les dues s'haurà d'escollir la més avantatjosa.
 
Reducció per assegurances de vida: Quan el beneficiari d'un contracte d'assegurança de vida subscrit pel difunt resulta ser el cónyuge, el descendent o l'ascendent, s'aplica aquesta reducció amb un límit de 25.000 €
 
Reducció per l'adquisició de l'habitatge habitual de la persona difunta: Quan l'adquisició inclou l'habitatge habitual del difunt i l'adquirent resulta ser el cònjuge, parella estable, convivent en una relació de convivència mútua, descendent, ascendent o col·lateral, es pot aplicar una reducció del 95% del valor de l'habitatge amb un límit de fins a 500.000.-€
 
No obstant això, si la persona beneficiaria de la reducció és un parent col·lateral, ha de ser més gran de 65 anys i ha d'haver conviscut amb el causant com a mínim els dos anys anteriors a la seva mort perquè pugui esdevenir aplicable .
 
D'altra banda, cal remarcar que el límit de manteniment d'aquesta reducció és de 5 anys, de manera que si dins d'aquest termini l'adquirent decideix vendre l'immoble, haurà de satisfer l'import bonificat a causa de la reducció. Per tant, cal examinar també els interessos personals de l’adquirent, ja que depenent de les pretensions que es tinguin serà convenient aplicar o no aplicar aquesta reducció.
 
Recollint el que s'ha dit, aquestes reduccions són les més aplicades i conegudes usualment, no obstant això, en el nostre ordenament jurídic trobem regulat un abanic de reduccions, deduccions i bonificacions amb particularitats diverses que pot resultar beneficiós tenir en consideració. Per aquest motiu és necessària una valoració prèvia, a fi de determinar quan i com es poden aplicar.
 
En conclusió, planificar la tramitació d'una herència des d'una perspectiva fiscal és clau per mitigar-ne l'impacte econòmic.