Testament Vital i/o Voluntats Anticipades

Què és el Testament Vital?
 
El Testament Vital o també anomenat Voluntats Anticipades, és una fórmula jurídica que permet a una persona deixar constància i traslladar instruccions (acceptar o rebutjar) sobre tractaments mèdics i terapèutics, en cas de malaltia i no pugui expressar-se per si mateixa i aspiri a tenir-ne una mort digna.
 
Per això no vol perllongar la seva vida de forma artificial ja sigui per una malaltia irreversible, que no hi hagi una curació, una vida vegetativa, i que molt probablement li provocarà la mort, ja que no hi ha esperança de vida.
 
A través del Testament Vital, també es pot designar un interlocutor amb el metge o l'equip sanitari que vetllarà pel compliment de les instruccions que s'estableixin en aquest Testament ja que el nostre estat físic o mental impossibilita manifestar la nostra voluntat.
 
En aquest tipus de testament, també es pot indicar la voluntat de ser incinerat o enterrat, entre d'altres.
 
A través d'aquest document legal, es pren la decisió sobre la donació dels òrgans i la destinació del propi cos un cop s'ha produït la mort.
 
On he d'inscriure el meu Testament Vital?
 
Aquest document queda recollit a l'historial clínic de la Sanitat Pública de la teva Comunitat Autònoma, i facilita que els metges puguin conèixer i complir les voluntats del pacient.
 
En cas de no existir un Testament Vital o Voluntats Anticipades, cal tenir en compte que els familiars són els que intervindran i decidiran.
 
Qui pot atorgar un Testament Vital? 
 
Aquest document pot fer-ho una persona gran i que estigui en plenes facultats mentals.
 
Se'n pot revocar o modificar el contingut en qualsevol moment, per això cal tornar a atorgar un nou document, i l'anterior quedarà sense efecte.
 
Menys de l'1% de la població espanyola ha fet un Testament Vital. Sent un document important per assegurar que, en cas d'incapacitat, en un futur es compliran les voluntats reflectides respecte als tractaments mèdics, i així alliberar els familiars de la responsabilitat sobre aquestes decisions.