La nova Llei 8/2021 ens facilita la compravenda immediata d'un immoble Heretat

Què ens deia l’article 28 de la Llei Hipotecària?
 
Fins ara, quan s’adquiria un bé immoble per herència, la seva inscripció al Registre de la Propietat havia d’estar subjecte a l’article 28 de la Llei Hipotecària, el qual exigia la suspensió dels efectes de la propietat front a tercers fins transcorreguts DOS ANYS des de la defunció. 
 
La raó de ser d’aquest article és la possibilitat de que apareguessin més hereus o legitimaris de l’herència que poguessin reclamar els seus drets successoris respecte la mateixa. 
 
La limitació de l’article 28 LH comportava que les inscripcions de la propietat dels béns adquirits per herència es fessin incorporant una anotació preventiva de que l'immoble estava subjecte a la clàusula de l’article 28. 
Quines conseqüències tenia?
  
Aquesta anotació el que provocava era que els adquirents de l'immoble (entitats bancàries, compradors, i demés) durant els dos anys posteriors a la defunció, no estiguessin protegits pel Registre de la Propietat, i, en cas que en un futur aparegués un successor amb drets preferents sobre l'immoble, aquella compra o hipoteca quedarien sense efectes. 
La conseqüència de tot això ha estat el constant entorpiment en realitzar la negociació de compraventa de l'immoble durant aquests dos anys des de la defunció, fins a deixar-se lliure de qualsevol limitació.
 
Què s’aconsegueix amb la seva derogació? Té efectes retroactius?
L’entrada de la Llei 8/2021, de 2 de juny, que ha entrat en vigor aquest 3 de setembre de 2021, suprimeix de forma radical la limitació de l’article 28 de la Llei Hipotecària, i, per tant, l’adquisició i posterior inscripció de la propietat del bé immoble heretat resultarà plens efectes front tercers des del moment immediatament posterior a la mort. 
En el cas de les inscripcions dels béns immobles que hagin estat inscrites amb l’anotació preventiva de la legislació anterior, els propietaris podran sol·licitar la seva cancel·lació; i, en cas que el Registre de la Propietat ho denegués, recomanem interposar recurs.