Unificació de tots els acords adoptats pels jutjats de Família en relació amb la Guarda i Custòdia durant l'estat d'alarma pel COVID-19

Després de decretar-se l’estat d’alarma mitjançant el Reial Decret 463/2020 de 14 de març, van ser moltes les mesures que es van haver d’adoptar en les diferents vessants del dret. Una d’elles, les mesures de les resolucions judicials en l’àmbit de família: què fem amb el règim de guarda i custòdia dels fills i filles si no podem ni tan sols passejar pel carrer?

El RD 463/2020 fa referència en el seu article 7.1.e) la possibilitat de desplaçament per l’assistència i cuidado de gent gran, menors, depenents, persones amb discapacitat o persones especialment vulnerables. I també decreta mitjançant la disposició addicional segona “la suspensió de terminis processals”. 

La Comissió Permanent del Consell General del Poder Judicial va convocar una sessió extraordinària el dia 14 de març de 2020 acordant la suspensió general de totes les actuacions judicials programades i dels terminis processals, excepte els supòsits de serveis essencials. I, en data 20 de març de 2020, va convocar nova sessió extraordinària aclarint que el RD 463/2020 no implica la suspensió automàtica de les mesures sobre guarda i custòdia ja que l’obligació general de compliment de les resolucions judicial no ve afectada per aquesta suspensió.

El President del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en data 15 de març de 2020, va acordar “Els presidents de Sala del Tribunal Superior, de les Audiències Provincials i de les seves Seccions, els degans i deganes dels diferents partits judicials de l'àmbit del Tribunal Superior, o qui hagin de substituir-los, garantitzaran en els seus respectius àmbits l’adopció de les següents mesures i actuacions:
c) l’adopció de mesures cautelars o altres actuacions inajornables, com les mesures de protecció de menors dels articles 158 CC, 236-3 CCCat”.

A partir de llavors, cada Jutjat de Família ha emès els seus propis acords respecte la manera en que s’ha de dur a terme el règim de guarda i custòdia durant el temps que duri l’estat d’alarma a causa del Covid-19.

BARCELONA:

ACORD D’UNIFICACIÓ DE CRITERIS DELS JUTJATS DE FAMÍLIA DE BARCELONA EN RELACIÓ AMB L’ESTAT D’ALARMA, DE 24 DE MARÇ DE 2020

Si bé en un principi es va emetre acord de 18 de març de 2020 mitjançant el qual es proposava el no intercanvi dels menors, després de decretar-se la prórroga de l’estat d’alarma fins el 12 d’abril de 2020 es va emetre nou acord de 24 de març establint les següents mesures:

 • Complir amb el règim de guarda i custòdia establert per resolució judicial.
 • El deure dels progenitors d’observar les normes d’autoritats governatives i sanitàries, procurant un exercici responsable de la potestat parental i arribant al major número d’acords possibles tenint sempre present la situació excepcional. És a dir, serà més beneficiable que els progenitors acordin un règim alternatiu atenent les circumstàncies i de caràcter temporal mentre duri la situació.
 • En cas de que algun dels progenitors presentés símptomes o ha resultat positiu en el test del Covid-19, serà preferible que la guarda i custòdia l’ostenti l’altre progenitor. S'entendrà la concurrència de causa de força major suspenent-se provisionalment les mesures.

En tot cas es recorda el deure dels progenitors a facilitar el contacte paterno-filial amb el progenitor no custodi, mitjançant els recursos telemàtics (skype, facetime, videotrucada), sempre i quan no es perjudiqui les rutines i horaris de descans dels menors.

Respecte els procediments d’execució, es podrà presentar demanda però fins que no finalitzi l’estat d’alarma, el procediment romandrà suspès. Sense perjudici de que la demanda presentada o l’escrit manifesti de forma responsable la urgència del mateix i risc pel menor, en aquests casos es tramitarà.

L’eficàcia de l’acord serà durant el temps que duri l’estat d’alarma, excepte si es donen circumstàncies sobrevingudes o resolucions posteriors del CGPJ que aconsellin una revisió.

Per veure l’acord complet, obre AQUÍ

*** En relació amb els altres partits judicials: tots es pronuncien sobre els mateixos aspectes que es pronuncia el de Barcelona, si bé alguns hi afegeixen altres particularitats o són més concrets. El que sí tenen en comú és incentivar als progenitors perquè arribin a acords atenent la situació excepcional en la que ens trobem i l’interès superior del menor.Hi ha partits judicials que concreten respecte la manera de dur a terme els intercanvis.

També, respecte la interposició de la demanda d’execució, recorden que els tribunals romanen tancats i per tant, es tramitarà posteriorment, excepte quan presenti caràcter d’urgència. Hi ha altres que també recorden que aquesta situació no podrà ser motiu per instar un procediment de mesures cautelars, sinó només en casos en que es posi en risc al menor. I preveuen que en cas d’instar-se procediments per demanar un canvi de règim de visites, es valorarà l’abús de dret, la mala fe o les actituds injustificades.

SABADELL

ACORD D’UNIFICACIÓ DE CRITERIS DELS JUTJATS DE FAMÍLIA DE SABADELL EN RELACIÓ AMB L’ESTAT D’ALARMA DE 23 DE MARÇ DE 2020

S’acorda el deure a complir amb el règim de guarda i custòdia. No obstant, en aquest acord els jutges han estat més concrets i exceptuen el compliment en el casos següents:

 • En cas que el menor pateixi una patología que el faci especialment vulnerable del Covid-19, romandrà: en cas de guarda compartida, amb el progenitor que ostentés la guarda en aquell moment; en cas de guarda exclusiva, amb el progenitor custodi. 
 • Quan el trasllat del menor impliqui el canvi de provincia o si la distància entre els domicilis faci desaconsellable el trasllat del menor; o a zones que puguéssin arribar a tenir la consideració d’especial foco de risc. 
 • Quan aparegui una sintomatología que faci desaconsellable sortir del domicili habitual. 

En quant a les visites intersetmanals sense pernocta o les visites en punts de trobada, es suspenen. 

Els jutges de Sabadell fan èmfasis a la manera de dur a terme l’intercanvi, establint el deure de realitzar-lo en el domicili del progenitor sota la guarda en la que es trobin en aquest moment, de millor manera perquè el menor resulti menys exposat al Covid-19 i, en tot cas, vetllant perquè no tingui cap contacte amb terceres persones i sense accedir a dependències diferents del domicili del progenitor. 

En els casos en que l’entrega i recollida dels fills s’hagi de realitzar en un Punt de Trobada i especialment en els casos en que existeixi una prohibició d’aproximació vigent, haurà de designar-se pels progenitors una tercera persona de confiança per dur a terme l’entrega i la recollida, en un punt pròxim als domicilis per evitar l’exposició del menor a la vía pública. En cas de no arribar a acord, es suspendran les visites. 

Per veure l’acord complet, obre AQUÍ

CERDANYOLA

ACORD 24 DE MARÇ DE 2020

 • En els casos de guarda i custòdia COMPARTIDA, els menors romandran amb el progenitor que ostenti la guarda en aquest moment. Per tant, sense intercanvis. 
 • En els casos de guarda i custòdia EXCLUSIVA, els menors romandran amb el progenitor que ostenta la guarda i custòdia de forma exclusiva. 

Si algun dels progenitors presentés símptomes de contagi o ha donat resultat positiu en el test del Covid-19, es considera preferible que la guarda i custòdia l’ostenti l’altre progenitor. Considerant-se aquest canvi la suspensió provisional de les mesures acordades degut a una causa de força major. 

Per veure l’acord complet, obre AQUÍ

GRANOLLERS

Els jutjats de Granollers manifesten que, tot i no quedar-se suspès el règim, s’ha d’aplicar les obligacions imposades als ciutadans i, vetllant pel bé comú i el benestar de la situació, resulta aconsellable que els progenitors arribin a alguna mesura sensata, flexible i que vetlli per l'interès superior del menor. 

Els Jutjats disposen que no es despatxarà execució per incompliments derivats del confinament domiciliari acordat pel Reial Decret. I, com a regla general, no es considerarà motiu per incoar el procediment de mesures cautelars de l’art. 158 del CC les incidències que puguin produir-se com a conseqüència d’aquests incompliments. 

Tot i no eliminar-se el dret de visites i custòdia, els jutges de Granollers imposen que els acords dels progenitors al respecte redueixin els intercanvis al mínim possible, amb estàncies setmanals, quinzenals o inclús, mensuals segons les necessitats de cada cas. 

En el SÈPTIMA consideració, matitzen la possibilitat de que els progenitors, amb el cessament de la present situació excepcional, puguin instar procediments per demanar el canvi del règim de visites valorant-se en cada cas l’abús de dret, la mala fe o les actituds injustificades. 

Per veure l’acord complet, obre AQUÍ

RUBÍ

Es dóna llibertat perquè els progenitors pactin i acordin noves mesures de manera temporal atenent la situació d’estat d’alarma i en interés dels fills. 

En cas que algun dels progenitors presentés símptomes serà preferible que la guarda i custòdia l’ostenti l’altre progenitor, sempre atenent a les circumstàncies (distancia geogràfica, existència o no de recolzament familiar pel progenitor custodi, possibilitats econòmiques, existència de terceres persones de confiança…)

En cas que la intervenció del Punt de Trobada Familiar es limiti a l’intercanvi, es podrà designar a una tercera persona de confiança. 

Les execucions o altres incidents que en les que es presenti demanda, s’apreciarà si ha concorregut causa de força major o impossibilitat d’incompliment, o si concurríen circumstàncies de risc cert i extraordinari. 

Per veure l’acord complet, obre AQUÍ

LLEIDA

ACORD DE 20 DE MARÇ DE 2020

Els Jutjats de Lleida també acorden la continuació del règim de visites establerts, excepte quan un dels progenitors hagi estat contagiat pel Covid-19. Tot i així, estipula les següents particularitats:

 • Les visites de caps de setmana es mantindran amb independència de que existeixi o no pernocta amb el progenitor que es tracti. 
 • Les visites intersetmanals sense pernocta queden suspeses.
 • Les visites intersetmanals amb pernocta es mantenen. 
 • Les visites desarrollades en Punts de Trobada queden suspeses. 
 • Les entregues i recollides realitzades als Punts de Trobada queden suspeses, sense perjudici que es pugui dur a terme l’intercanvi a través d’una tercera persona. 

En aquest acord s’especifica també que la còpia de la resolució judicial serà suficient per justificar davant els agents de l’autoritat el desplaçament.

Per veure l’acord complet, obre AQUÍ

GIRONA

ACTA 22 DE MARÇ DE 2020

Compliment de les resolucions judicials, amb les particularitats:

 • En cas de custòdia compartida, s’exhorta als progenitors perquè mentre duri la situació d’estat d’alarma es distribueixin els períodes de guarda i custòdia per setmanes alternes o períodes superiors. 
 • Es suspenen les visites intersetmanals amb o sense pernocta en els supòsits de guarda exclusiva, tot i tractar-se de dies especials (aniversari fill…)
 • Es manté distribució de la setmana santa
 • Suspensió visites tutelades en Punts de Trobada. 

Adverteix als progenitors de l’obligació de complir les mesures acordades per resolució judicial, sempre actuant amb prudència, moderació, sentit comú i bona fe.

Per veure l’acord complet, obre AQUÍ

TARRAGONA I REUS

ACORD DE 19 DE MARÇ DE 2020

Només es mantindrà el règim de guarda i custòdia en cas que existeixi acord. 

En cas de conflicte, no es considerarà un incompliment injustificat quan els menors romanguin amb el progenitor amb qui es trobaven quan es va declarar l’estat d’alarma. 

Sense perjudici de compensar els dies, si procedís quan fós justificat. 

Es suspenen les visites que es realitzin als Punts de Trobada quan aquests romanguin tancats. 

Per veure l’acord complet, obre AQUÍ

VILANOVA I LA GELTRÚ

ACORD D’UNIFICACIÓ DE CRITERIS DELS JUTJATS DE PRIMERA INSTÀNCIA I INSTRUCCIÓ DE VILANOVA I LA GELTRÚ, DE 19 DE MARÇ DE 2020

L’acord reitera en gran part l’acord dels Jutjats de Barcelona afegint, però, el següent:

Si el lloc d’intercanvi és el centre escolar, l’entrega s’haurà d’efectuar en el domicili del progenitor amb el que inicia el període d’estància. 

En el cas de visites regulades a través de punt de trobada o quan existeixi una ordre d’allunyament, s'entendran suspeses aquestes visites. 

Interrupció de les visites atenent a circumstàncies especials (un dels progenitors està més exposat al Covid-19, per exigències actuals d’ampliació de jornada laboral, o un dels progenitors conviu amb persones especialment vulnerables a l’exposició del virus). 

Per veure l’acord complet, obre AQUÍ

LA BISBAL DE L’EMPORDÀ

ACORD DE 25 DE MARÇ DE 2020, DE LA JUNTA GENERAL DE JUTGESSES I JUTGES DELS JUTJATS DE LA BISBAL DE L’EMPORDÀ

Exhorta principalment als progenitors perquè arribin al major nombre d’acords possibles tenint la situació excepcional, en benefici dels menors i que permeti reduir al màxim el número de desplaçament d’aquests.

En defecte d’acord entre els progenitors:

 • En cas de custòdia compartida, efectuar els intercanvis garantitzant la menor exposició a l’exterior dels fills/es. 
 • Manteniment de les visites de caps de setmana en els supòsits de custòdia compartida o individual, existeixi o no pernocta. 
 • Manteniment de les visites intersetmanals amb pernocta.
 • Suspensió de es visites tutelades en Punts de Trobada Familiar en cas de que es trobin tancats. 
 • Quan un dels progenitors o persones que convisquin amb ell presenti símptomes de contagi o resultat positiu en el test del Covid-19, es suspendrà el règim de custòdia a favor d’aquest.

Per veure l’acord complet, obre AQUÍ

SANT FELIU DE GUÍXOLS

ACORD DE 24 DE MARÇ DE 2020

Exhorta principalment als progenitors perquè arribin al major nombre d’acords possibles tenint la situació excepcional, en benefici dels menors i que permeti reduir al màxim el número de desplaçament d’aquests.

En defecte d’acord entre els progenitors:

 • En cas de custòdia compartida, efectuar els intercanvis garantitzant la menor exposició a l’exterior dels fills/es. 
 • Manteniment de les visites de caps de setmana en els supòsits de custòdia compartida o individual, existeixi o no pernocta. 
 • Manteniment de les visites intersetmanals amb pernocta.
 • Suspensió de es visites tutelades en Punts de Trobada Familiar en cas de que es trobin tancats. 
 • Quan un dels progenitors o persones que convisquin amb ell presenti símptomes de contagi o resultat positiu en el test del Covid-19, es suspendrà el règim de custòdia a favor d’aquest.

Per veure l’acord complet, obre AQUÍ

 PUIGCERDÀ

ACORD PUIGCERDÀ 24 DE MARÇ 2020

 • En cas de custòdia compartida, es recomana als progenitors seguir un règim de setmanes alternes. 
 • En cas de custòdia exclusiva, es mantenen caps de setmana alterns amb pernocta. En cas de no existir pernocta, el sistema passarà a ser d’un dia a triat pel progenitor amb qui hagin d’estar el menor el cap de setmana altern. Horari de recollida: 10h matí i retorn: 19 hores. Queden suspesos dies de visita inter setmanals, també en casos especials.
 • Es manté règim durant Setmana Santa. 
 • Visites programades al Punt de Trobada queden suspeses. 

Per veure l’acord complet, obre AQUÍ

 

@ariasadvocats instagram