La pensió d'aliments afectada per l'Acord Extrajudicial de Pagaments (AEP).

 
La pensió d'aliments afectada per l'Acord Extrajudicial de Pagaments  
 
En l’AEP han d'incloure's tots els crèdits que mantingui el deutor amb els seus creditors, exceptuant els crèdits públics, això vol dir que la pensió d'aliments és considerada com un crèdit més que manté el deutor i que el creditor tindrà un paper en el procediment.
 
Però això no vol dir que es pugui modificar la pensió establerta pel Jutge de família ja que la intenció de l’AEP és arribar a una solució extrajudicial amb els creditors del deutor i les quantitats degudes. El seu motiu no és el de variar les quantitats que el deutor ha de satisfer mensualment sinó realitzar una proposta per a liquidar part del deute.
 
Llavors, com la pensió d'aliments pot veure's afectada per l’AEP l'import del crèdit tindrà un pes proporcionat al conjunt dels deutes i per al càlcul de les majories per a decidir si s'aprova o no l'acord.
 
Quedaran afectes a aquest AEP els crèdits per aliments contra el deutor comú reportats amb posteritat a la sol·licitud no es veuen en cap cas afectats per un acord extrajudicial de pagaments, seran exigibles i hauran d'abonar-se pel deutor sense cap limitació. I, en cas de declarar-se el concurs consecutiu, si encara no s'haguessin satisfet, tindrien la consideració de crèdits contra la massa.
 
D'aquesta manera, l'acord extrajudicial de pagaments en cap cas pot modificar el contingut de l'obligació de pagament d'aliments fixada judicialment en un procediment de família. I les eventuals quitacions i esperes incloses en un acord extrajudicial de pagaments no afectaran els crèdits per aliments reportats amb posterioritat a la sol·licitud, però sí als reportats abans, tret que el jutge disposi que una part d'aquests crèdits siguin pagats contra la massa.