S’inclouen al Benefici d’Exoneració del Passiu Insatisfet els crèdits contra l’Administració Pública i la Tresoreria General de la Seguretat Social?

 
S’inclouen al Benefici d’Exoneració del Passiu Insatisfet els crèdits contra l’Administració Pública i la Tresoreria General de la Seguretat Social?
 
La resposta és amb un però.
 
Queda clar que els crèdits contrets amb entitats de crèdit o amb proveïdors tenen la condició de crèdits ordinaris o bé subordinats els quals, un cop finalitzat el procediment del concurs consecutiu i demanat i acceptat el Benefici de l’Exoneració del Passiu Insatisfet a favor del deutor, quedaran exonerats, sempre i quan s’hagin complert els requisits que estableix la Llei Concursal.
 
Però què passa amb els crèdits privilegiats, és a dir, amb els crèdits envers d’Hisenda i la Seguretat Social? Si ens parem amb deteniment a analitzar la llei, veurem que es pot contradir en els preceptes cinquè i sisè de l’article 178 bis. el qual ens parla sobre el BEPI. D’una banda sembla que els crèdits públics quedin exclosos del BEPI, per altra banda, i que està sent la postura presa pels magistrats és que, en tots aquells deutes que no quedin exonerats, hauran de ser satisfets pel concursat en el termini dels cinc anys següents a la conclusió del concurs, sense reportar interessos.
 
Llavors, veiem com sí poden ser exonerats els crèdits contra l’Administració Pública però el concursat haurà de proposar un pla de pagaments, és a dir, pagaments mensuals en funció dels seus ingressos, que haurà de presentar al Jutge que està portant el procediment del concurs consecutiu per tal que l’avaluï (perquè fos factible haurien de ser la meitat dels ingressos per sobre del mínim inembargable o una quarta part) i, un cop acceptat, s’haurà de complir durant els propers cinc anys. 
 
Un cop finalitzat aquest termini, tots aquells crèdits que no s’hagin pogut satisfer quedaran definitivament exonerats, sempre i quan el concursat hagi fer tot el possible per complir amb el pla de pagaments proposat.
 
L’Audiència Provincial del les Illes Balears, en un procediment en el que l’Advocat de l’Estat en representació d’Hisenda s’oposa a què els crèdits contra la mateixa siguin inclosos en aquest Pla de Pagaments realitzat pel concursat, aclareix i estableix el criteri de què el deute públic en el concurs consecutiu és competència del Jutge del concurs i per això permet la cancel·lació a través d’aquest pla de pagaments que aplaça el deute sense interessos.