Qui es pot acollir a la Llei de la Segona Oportunitat (Part II)

¿Què és el concurs consecutiu?

Es el tràmit a sol·licitar en seu judicial, per part del mediador i deutor en cas que no s’aconsegueixi un acord extrajudicial de pagament, o aquest sigui incomplert. En aquest tràmit el Jutge nombrarà a un Administrador Concursal, qui normalment serà el mateix mediador.

La tramitació del concurs consecutiu dependrà de si el deutor té béns a liquidar o no.

En el cas que el deutor no tingui béns, o que aquests siguin d’escàs valor o en el cas de que els béns siguin inembargables, es sol·licitarà la declaració de concurs consecutiu juntament amb el tancament del mateix per insuficiència de béns. Abans del auto de tancament del concurs, el deutor haurà de presentar un escrit sol·licitant el benefici de la exoneració del passiu insatisfet, és a dir, el perdó.

En el cas que el deutor tingui béns, aquests s’hauran de liquidar, incloent-hi l’habitatge habitual, excepte en el cas que es vagi pagant l’hipoteca i es vagin pagant els crèdits generats en posterioritat a la declaració del concurs (crèdits contra la massa), i que el valor de la garantia sigui superior al valor de l’habitatge.

Un cop realitzada la liquidació dels béns, l’Administrador Concursal rendirà comptes de les operacions de liquidació, durant aquest plaç el deutor haurà de sol·licitar la exoneració del passiu insatisfet.

¿Què és l’exoneració del passiu insatisfet?

Es la sol·licitud que ha de fer el deutor abans del tancament del concurs, la qual només s’admetrà quan en deutor sigui considerat de bona fe.

L’exoneració del passiu insatisfet s’entén com al perdó de deutes. Cal tenir en compte, que el legislador distingeix dos tipus diferents d’exoneració.

Per una banda, estableix un supòsit d’exoneració definitiva, en el cas que s’hagi intentat celebrar un acord extrajudicial de pagaments, i que s’hagi satisfet en la seva integritat els crèdits contra la massa i els crèdits concursals privilegiats, i en el cas que no s’hagués intentat un acord extrajudicial, es pagui al menys el 25% del import de crèdits concursals ordinaris. Per altre banda, es preveu un supòsit d’exoneració parcial i provisional, el qual es podrà convertir en definitiu, basat en el compliment d’un nou pla de pagaments.

Per ambdós supòsits, l’exoneració podrà arribar a la totalitat dels crèdits concursals (factures, crèdits personals, avals...), i crèdits contra la massa (deutes generats després de la sol·licitud de declaració de concurs) que no hagin estat satisfets amb la liquidació.