Els jutjats Espanyols comencen a pronunciar-se respecte el IRPH després de la sentència del TJUE

El passat 20 d’abril el Jutjat de Primera Instància nº 17 de Palma de Mallorca va resoldre en sentència (582/2020) respecte d’una hipoteca en que s’aplicava el IRPH com a índex de referència pel càlcul dels interessos, pronunciant-se en el mateix sentit en que ho va fer el Tribunal de Justícia de la Unió Europea en la Sentència de 3 de març de 2020.

En aquest sentit, en la recent sentència de 20 d’abril dels Jutjats de Palma de Mallorca es considera que existeix la abusivitat de la clàusula en que s’imposa l’IRPH sempre que es compleixin els requisits establerts en la Llei de Defensa dels Consumidors i Usuaris, així com en la normativa Europea, això és, que el contractant de la hipoteca sigui un consumidor i que aquest no hagi rebut la informació necessària per part de l’entitat bancària en la “negociació” de la hipoteca.

Pel que fa a les conseqüències de la declaració de la abusivitat d’aquesta clàusula, el Jutjat de Primera Instància de Palma de Mallorca estableix que la clàusula ha de ser considerada nul.la i com a tal s’ha d’eliminar la clàusula en que s’estableix el IRPH com a índex de referència i es condemna a la entitat a substituir l’IRPH per l’índex més habitualment utilitzat que és l’EURIBOR recalculant la totalitat del interessos meritats des de la vigència del contracte. A més es condemna a l’entitat bancària a retornar al consumidor les quantitats resultants de la diferència entre el càlcul dels interessos més els interessos legals que es generin.

No obstant, prèviament ja s’havia pronunciat el Jutjat de Primera Instància nº 6 de Lleida en dues sentències de 9 de març (227/2020 i 214/2020) en les que es resol en el mateix sentit que la recent sentència del Jutjat de Palma de Mallorca i seguint els criteris marcats per la Sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea.