S'obre la possibilitat de reclamar judicialment el IRPH com a clàusula abusiva

El passat 3 de març de 2020 el Tribunal de Justicia de la Unió Europea (TJUE), finalemnt, i després d’una llarga espera, ha resolt el conflicte plantejat pel Tribunal Suprem Espanyol respecte de quin tractament se li havia de donar a la clàusula que aplica el IRPH com a índex de referència per al càlcul dels interessos en algunes de les nostres hipoteques amb una Sentència que obre la porta a tots aquells consumidors que el tinguin incorporat a poder reclamar judicialment i de manera efectiva.
 
En aquest sentit, el TJUE entén que el IRPH pot ser considerat una clàusula abusiva i que, per tant, rep el mateix tractament contractual que el que podría tenir una clàusula sòl o bé la clàusula que atribueix les despeses hipotecàries als contractants en una hipoteca. Això vol dir que la incorporació d’aquesta clàusula al contracte ha d’havar passat prèviament uns requisits estrictes consistents entre d’altres amb una explicació concreta i detallada del que significa el IRPH, així com haver realitzat simulacions efectives que permetin al consumidor entendre el funcionament de la seva incorporació al contracte i, sobretot, de les conseqüències econòmiques que d’ella se’n derivin. En cas que no hagi estat així com en la immensa majoria dels casos, la clàusula esdevé abusiva i, per tant, aquesta ha de ser retirada del contracte.
 
Vist el contingut de la sentència, seria convenient plantejar una serie de dubtes que tots podem plantejar-nos i per valorar la possibilitat de reclamar judicialment la supressió de la cláusula.
 
Què és l’IRPH?
 
L’IRPH o Índex de Referència de Préstecs Hipotecaris és un índex per calcular l’interès variable de la hipoteca com pot ser també l’EURIBOR, que es fixa a partir d’una mitja aritmètica entre diferents valors que apliquen els propis Bancs i Caixes.
 
Quines conseqüències comporta tenir IRPH a la meva hipoteca?
 
La diferència entre tenir IRPH i EURIBOR és que amb l’IRPH els interessos no es van comportar de manera “natural” i responent a la realitat econòmica global el que comporta que el consumidor acaba pagant més interessos que els que hauria de pagar.
 
Com puc saber si a la meva hipoteca tinc IRPH?
 
L’IRPH es troba en la clàusula del contracte d’hipoteca que tracta sobre l’interès variables i queda determinat en el moment en que s’estableix de “l’índex de referència”.
 
Qui pot reclamar?
 
Ho poden reclamar els consumidors que, d’acord amb el criteri jurisprudencial del Tribunal Suprem, seran les persones físiques (no les empreses) que hagin contractat la hipoteca fora del seu àmbit professional.
 
Què es pot reclamar en cas de tenir IRPH?
 
A partir de la Sentència del TJUE es pot reclamar judicialment la supressió de l’IRPH de la nostra hipoteca per deixar de pagar de més i, a més, que se’ns tornin tots aquelles quantitats que hem pagat de més durant el període que s’ha aplicat la clàusula.