Incapacitació judicial d'un familiar

Qui pot ser incapacitat judicialment?
 
1- Les persones amb malalties mentals greus.
2- Aquelles persones que pateixen d'una discapacitat intel·lectual.
3- Persones amb un deteriorament cognitiu greu.
  
Tipus d'incapacitat judicial i tràmits a seguir
 
Incapacitat total de la persona: persones amb nul·la capacitat per autogovernar-se en qualsevol aspecte de la vida diària, no perden els seus drets però aquests seran exercits per un tercer (familiar o Institució Pública) i es regeix per la institució legal de la tutela que comporta una sèrie de responsabilitats i obligacions per al tutor que haurà de prestar compte de tot de manera anual i davant del jutjat.
 
Incapacitat parcial de la persona: la sentència judicial determinarà el nomenament d'un curador, sota la figura de la curatela. El curador ha de vetllar pel incapaç en determinats actes jurídics i que generalment estan relacionats amb la gestió patrimonial. Aquesta figura s´acostuma a utilitzar en persones amb certes malalties mentals o problemes d'addicció (ludopatia o consum de drogues). En aquest cas també hi ha l'obligació per part del curador de presentació de comptes anuals davant el jutjat.
 
Incapacitació judicial per malaltia d'un familiar 
 
- Incapacitació per Esquizofrènia. 
- Incapacitació per Alzheimer. 
- Incapacitació per Síndrome de Down.
- Incapacitació per trastorn Bipolar. 
- Incapacitació per Alcoholisme. 
- Incapacitació per Demència. 
- Incapacitació per Ludopatia.
 
Quins tipus d'institucions de protecció hi han?
 
1- Tutela: la tutela és la principal institució de protecció de les persones incapacitades en àrees generals de protecció patrimonial i personal.
 
2- Curatela: la seva funció no resideix en la substitució total de la capacitat, sinó que completa la capacitat de l'incapacitat, és un complement de capacitat en els aspectes patrimonials de l'incapacitat.
 
3- Administrador patrimonial: ha de gestionar i administrar el patrimoni de l'incapacitat. Aquesta figura aparèixer en aquells casos en què hi ha un conflicte directe entre els interessos econòmics i patrimonials de l'incapacitat i aquella persona que serà designada com a tutor o curador.
 
4- Defensor judicial: és una figura temporal, i és nomenat pel jutge en aquells casos en què la persona necessita un curador o tutor de manera urgent i en el termini en què substància la designació del tutor, curador, administrador patrimonial ha conflictes d'interessos entre ells.
 
Qui pot iniciar el procés d'incapacitació judicial?
 
Les persones que pot iniciar aquest procediment mitjançant demanda davant el jutjat:
a) El presumpte incapaç.
b) El cònjuge o parella de fet.
c) Els descendents.
d) Els ascendents.
e) Els germans.
f) El Ministeri Fiscal.
h) En el cas de menors d'edat, el procés d'incapacitació judicial només pot ser determinat per la persona que ostenti la pàtria potestat del menor o la tutela.