l'Incompliment del Règim de Visites

L'atribució de la guarda i custòdia a un dels progenitors comporta un règim de visites a favor de l'altre progenitor. Així doncs, el règim de visites és el dret que té el pare o la mare que està separat o divorciat i que no té la guarda i custòdia dels seus fills, a passar un temps amb ells. 

Si el progenitor que exerceix la guarda i custòdia  dels fills dificulta o incompleix el règim de visites establert per Conveni o en Sentència, ja sigui perquè lliura als menors tard o perquè no els lliura, estarem davant d'un incompliment del règim de visites. 

Quan ens trobem davant de situacions com aquestes hem d'acudir al/s nostre/s advocat/s de confiança per tal de plantejar el problema amb la finalitat de que ens assessorin i ens ajudin a resoldre el conflicte, ja sigui mitjançant un acord extrajudicial (comunicant-se amb l'advocat contrari) ja sigui mitjançant la interposició d'una demanda davant la jurisdicció civil, reclamant el compliment del règim pactat en el Conveni Regulador o del règim establert en la Sentència. 

Amb l'última reforma legislativa, ja no podem interposar una denúncia davant els Mossos d'Esquadra com es feia anteriorment, iniciant-se l’antic judici de faltes. L’incompliment del règim de visites ha quedat despenalitzat. 

Si bé, tot i que hàgim de recórrer a la via civil es podrà sol·licitar la imposició de multes coercitives periòdiques als progenitors que incompleixin el règim de visites o, fins i tot, podrem advertir de la desobediència a l'Autoritat Judicial, podent acudir en aquest cas a la via penal.