Seqüeles i Lesions derivades dels accidents de trànsit (Part II)

Tipus de seqüeles a indemnitzar derivades d´un accident de trànsit:  

  • Seqüeles físiques

Les seqüeles físiques estan determinades en les taules contingudes en la Llei i s'agrupen segons els òrgans afectats:

a) Sistema nerviós
b) Òrgans dels sentits, cara i coll.
c)Sistema múscul esquelètic
d) Sistema cardiorespiratori
e) Sistema vascular
f) Sistema digestiu
g) Sistema urinari
h) Sistema reproductor
i) Sistema glandular endocrí
j) Sistema cutani

Cada grup recull de forma específica la valoració de la limitació o pèrdua d'algun òrgan.

  • Seqüeles estètiques

Les seqüeles estètiques es valoren segons la seva gravetat, havent-se de qualificar com a dany lleuger, moderat, mitjà, important, molt important o importantíssim.

Per a realitzar la valoració d'aquestes seqüeles s'haurà de tenir en compte cada cas concret; és a dir, la situació personal del lesionat; ja que, el que per una persona, una seqüela de perjudici estètic es pot considerar com a important o importantíssima (per exemple, una persona que viu de la seva imatge), per a una altra pot ser un dany moderat o mitjà.

És important destacar que les seqüeles estètiques temporals que poden millorar amb el temps, no seran avaluables com perjudici estètic, però sí com una lesió temporal.

Per realitzar una valoració correcta de les lesions és essencial realitzar informes mèdics exhaustius i molt meticulosos, havent de realitzar-se una valoració real i que es pugui identificar a les taules valoratives; és per això, que és necessari comptar amb un equip mèdic especialitzat en l'avaluació del dany corporal, i amb ampli coneixement de les possibles seqüeles que es puguin derivar de l'accident.

  • Seqüeles concurrents, interagravatòries i d'estat previ

És molt habitual trobar-nos amb seqüeles concurrents; són aquelles que tenen el seu origen en lesions que s'han produït en l'accident.

També ens podem trobar seqüeles interagravatòries, que tot i ser concurrents, produeixen per la seva influència una accentuació de les mateixes, i les seqüeles agreujades en relació al seu estat previ a l'accident.

Quan hi ha una sola seqüela, s'aplicaran els punts que corresponguin segons el barem, però si hi ha diverses s'ha de fer la suma de les mateixes utilitzant una fórmula matemàtica, que farà minvar el resultat de punts que si d'una suma normal es tractés.

  • Lucre cessant per seqüeles

Aquesta part de la indemnització es calcula tenint en compte els ingressos del lesionat, per la qual cosa caldrà estar al cas concret i als apartats especificats en la llei; posar de manifest que també és aplicable als qui realitzen els treballs domèstics al seu domicili, establint-se com a base de càlcul per als ingressos, el salari mínim interprofessional.