Concurs Express

“El deutor haurà de sol·licitar la declaració de concurs dins dels dos mesos següents a la data en què hagués conegut o hagut de conèixer el seu estat d'insolvència”.

Aquesta és, per excel·lència, l'expressió que més hauràs escoltat dels professionals del teu al voltant, bé si ets empresari/ària, o administrador/a d'una empresa i tems per la situació econòmica que s'està produint en aquests temps que vivim. Però quina és la millor manera de donar solució a una situació d'insolvència?

Probablement, la idea que es presenta amb més força sigui la del concurs de creditors, anteriorment denominada «suspensió de pagaments». Encara que el concurs de creditors pugui sorgir com una via molt recomanable per a empreses amb grans deutes i, així mateix, amb grans quantitats de béns, és una procediment que, que en si mateix, és lent: (1) s'ha de travessar una primera fase de preconcurso per a arribar a un acord amb els creditors; (2) si aquesta fase no ha prosperat, al cap de tres mesos, la societat s'ha de declarar en situació de concurs, (3) el que suposarà incloure en el procediment un administrador/a concursal –amb els seus deguts honoraris–, que s'encarregarà de les gestions de l'empresa, com ara acomiadar als treballadors, cancel·lar contractes en vigència, liquidar tots els béns, etcètera, és a dir, tràmits que comporten anys de gestió per a, així, obtenir una solució. I sense oblidar que, mentre s'estan duent a terme aquestes gestions, l'empresa o empresari/ària es troba refent la seva vida econòmica.

Convé subratllar que el concurs de creditors no és una via que s'adapti d'igual manera a totes les situacions, ja que, per a aquelles empreses o empresaris/àries que no tenen a penes béns a liquidar i, el que necessiten és sortir ràpidament d'aquesta situació d'insolvència per a no empitjorar el seu patrimoni, suposa una enorme despesa de temps i diners acudir a aquest procediment. És per aquesta raó que, per a aquesta mena de casos, el camí més prudent per a protegir el seu benestar econòmic és el CONCURS EXPRESS, pensat per a empreses amb una certa estructura patrimonial, i mitjançant el qual s'evita un llarg i costós procediment.

Per a això, s'haurà de presentar la documentació adequada davant el Jutjat del Mercantil, amb l'admissió del Jutge, posterior a la valoració que faci de la mercantil o empresari/ària, s'entrarà en el denominat concurs express, els avantatges del qual, enfront de l'ordinari, són les següents:

  1. No és necessària la figura de l'Administrador Concursal, la qual cosa suposa l'estalvi al concurs dels honoraris d'aquesta figura.
  2. Per tant, donada l'absència d'aquesta figura, estalviarà temps ja que no hi haurà fase de liquidació, per insuficiència de massa activa per a la satisfacció dels crèdits.
  3. El Jutge del concurs declararà l'obertura i tancament del concurs en el mateix Acte.
  4. Tampoc hi haurà fase de qualificació, amb la qual cosa no es valorarà, ni es posarà en dubte, la responsabilitat del deutor.
  5. S'inscriurà el tancament en el Registre Públic Concursal i en el Boletín Oficial del Estado.

Finalment, una vegada que el jutge dicta la conclusió del concurs la societat i la seva activitat quedaran extingides immediatament i s'executarà la cancel·lació de la inscripció de la societat en el Registre Mercantil.